close

Regulamin usług telekonsultacji świadczonych za pośrednictwem platformy Dimedic.eu

Wersja z dnia 01.04.2024 

Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z usługami telekonsultacji świadczonymi przez Dimedic za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://dimedic.eu/pl 

 1. O nas

  1. Dimedic za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://dimedic.eu/pl oferuje udzielanie odpłatnych, zindywidualizowanych lekarskich konsultacji medycznych oraz porad świadczonych przez dietetyków oraz psychologów.  
  2. Dimedic udziela usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sieci Internet, z zastrzeżeniem, że konsultacje i porady świadczone są wyłącznie w języku polskim lub angielskim. 

   

 2. Definicje
 3.  

  Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:  

  1. Regulamin – opisany w niniejszym dokumencie zbiór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania z Platformy, którego postanowienia znajdują zastosowanie, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminów szczegółowych dotyczących poszczególnych Usług dostępnych w ramach Platformy. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://dimedic.eu/pl/regulamin. 
  2. Dimedic  (My) – Dimedic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90A, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828100 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego),REGON: 385507551, NIP: 9472001543, kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000 zł. Dimedic prowadzi podmiot leczniczy na podstawie wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego, nr księgi rejestrowej 000000228012. 
  3. Dane kontaktowe Dimedic - adres mailowy: medadmin@dimedic.eu, tel. 422007040 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00).  
  4. Chatbot – czat udostępniony przez Dimedic, za pośrednictwem, którego Pacjent może skontaktować się z Biurem Obsługi Pacjenta Dimedic od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 20:00.  
  5. Platforma - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, dostępna pod adresem dimedic.eu/pl,  za pośrednictwem której udostępniane są ogólne informacje dotyczące ochrony zdrowia oraz udzielane są zindywidualizowane telemedyczne świadczenia zdrowotne oraz konsultacje w zakresie zdrowia. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na platformie dimedic.eu dostępny jest pod adresem: https://dimedic.eu/pl/regulamin 
  6. Pacjent (Ty) - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy. W przypadkach określonych w Regulaminie Pacjentem może być także osoba niepełnoletnia. 
  7. Panel Pacjenta – konto Pacjenta na Platformie, w którym gromadzone są dane Pacjenta, informacje o planowanych i przeprowadzonych konsultacjach lekarskich oraz poradach zdrowotnych, a także za pośrednictwem którego Pacjent może komunikować się z Dimedic lub lekarzem w związku z prowadzonymi konsultacjami.   
  8. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).  
  9. Usługi elektroniczne - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dimedic.  
  10. Cookies - informacje zapisywane przez serwer Dimedic.eu, na komputerze Pacjenta, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z Platformą Dimedic. Polityka plików cookie Dimedic dostępna jest pod adresem: https://dimedic.eu/pl/polityka-plikow-cookie
  11. Polityka prywatności - dokument stworzony w celu poinformowania Pacjentów o przetwarzaniu ich danych osobowych, tj. o tym, jakie są one zbierane i jak będą wykorzystywane. Polityka prywatności Dimedic dostępna jest pod adresem: https://dimedic.eu/pl/polityka-prywatnosci  
  12. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. 

   

 4. Dane osobowe
 5.  
  1. W celu zapewnienia usług medycznych na najwyższym poziomie przetwarzamy Dane Osobowe Pacjentów, w tym dane osobowe szczególnej kategorii zapisywane w ich dokumentacji medycznej.  
  2. Nasz sposób działania jest zgodny z przepisami zapewniającymi ochronę Danych Osobowych (art. 6 ust. 1b i art. 9 ust. 1h RODO) - przetwarzanie danych jest konieczne do celów profilaktyki zdrowotnej lub […] diagnostyki medycznej, świadczenia opieki zdrowotnej lub […] leczenia bądź zarządzania opieką zdrowotną […]. 
  3. Pacjent ma możliwość edytowania swoich Danych Osobowych poprzez kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta po zalogowaniu do Panelu Pacjenta. Możliwość wprowadzania zmian nie dotyczy dokumentacji medycznej wytworzonej przez uprawnionego pracownika Dimedic. 
  4. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem i zabezpieczaniem Danych Osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności. 

 6. Nasze zobowiązania w stosunku Pacjenta

  1. Zapewniamy Ci stały dostęp do dokumentacji medycznej poprzez Panel Pacjenta.  
  2. Każdy z naszych lekarzy, psychologów i dietetyków zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności zawodowej (w tym tajemnicy zawodowej) oraz udzielania Ci konsultacji zgodnych z aktualną wiedzą w Twoim najlepszym interesie. Lekarz może odmówić przepisania Ci leku, jeśli stwierdzi brak wskazań do jego stosowania lub uzna, że konieczne jest osobiste zbadanie pacjenta. W ramach konsultacji lekarskiej, niezależnie od wybranego przez Ciebie kanału komunikacji, lekarz samodzielnie ocenia czy konsultacja telemedyczna jest wystarczająca dla rozwiązania Twojego problemu zdrowotnego.
  3. W ramach konsultacji lekarskich, świadczonych w formie określonej w ust. 8 pkt. 1 lit. a) niniejszego Regulaminu, brak jest możliwości wystawienia recepty na leki z grupy benzodiazepin oraz opioidów.

 7. Zobowiązania Pacjenta
 8.  

  Jako Pacjent zobowiązujesz się: 

  1. Przekazywać prawdziwe informacje na temat swojego stanu zdrowia, w tym poinformować lekarza o wszystkich chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach oraz alergiach lub reakcjach nadwrażliwości, które wystąpiły w przeszłości. Ma to wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność udzielanych Ci usług. 
  2. Korzystać z konsultacji wyłącznie we własnym imieniu lub dla osób, których jesteś przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. 
  3. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia powinieneś niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.  

 9. Rejestracja

  1. W celu korzystania z Platformy oraz naszych usług niezbędna jest rejestracja oraz utworzenie Panelu Pacjenta zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną na Platformie Dimedic.eu dostępnym pod adresem https://dimedic.eu/pl/regulamin. Dla jednego Pacjenta może zostać utworzone tylko jedno konto (Panel Pacjenta). 
  2. Jako Pacjent jesteś zobowiązany do przestrzegania zasad poufności dotyczących nazwy użytkownika i hasła oraz odpowiedniego ich zabezpieczenia tak by osoby trzecie nie mogły uzyskać danych do logowania do Twojego Panelu Pacjenta.  
  3. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoją nazwę użytkownika lub hasło, powiadom nas o tym niezwłocznie, pisząc na adres medadmin@dimedic.eu

   


 10. Ograniczenia wiekowe

  1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 z Platformy mogą korzystać pacjenci, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do żądania przedstawienia dowodu na potwierdzenie Twojego wieku lub tożsamości, zanim zgodzimy się na korzystanie przez Ciebie z usług telemedycznych na Platformie.  
  2. Konsultacje lekarza pediatry przeznaczone są dla Pacjentów małoletnich pomiędzy 6 a 18 rokiem życia. Do zamawiania tych konsultacji uprawnieni są wyłącznie opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni małoletnich Pacjentów. Obecność opiekuna jest niezbędna również w czasie całej konsultacji pediatrycznej. 

 11. Nasze usługi

  1. Dimedic świadczy za pośrednictwem Platformy następujące usługi: 
   • Konsultacje lekarskie (w tym porada receptowa) w formie telekonsultacji, wideokonsultacji lub konsultacji w celu wystawienia recepty powtórkowej
   • Konsultacje dietetyczne w formie telekonsultacji lub wideokonsultacji 
   • Konsultacje psychologiczne w formie telekonsultacji lub wideokonsultacji 
  2. Naszym celem jest odpowiadanie na wszystkie prośby o informacje i porady w ciągu 2 dni roboczych — to jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

   

 12. Zamówienie naszych usług

  1. W celu skorzystania z naszych usług musisz posiadać Panel Pacjenta na Platformie. Zasady tworzenia konta określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na Platformie Dimedic.eu dostępny pod adresem https://dimedic.eu/pl/regulamin. Dla jednego Pacjenta może zostać utworzone tylko jedno konto (Panel Pacjenta). Aby zamówić wybraną konsultację powinieneś na stronie dimedic.eu/pl wybrać rodzaj usługi medycznej lub konsultacji medycznej. Po rozpoczęciu wybranej konsultacji należy wypełnić wstępny formularz medyczny, składający się z kilku kroków. Formularz medyczny jest podstawowym źródłem informacji dla lekarza nt. alergii czy przyjmowanych leków. W formularzu możesz też podać informacje, którymi chcesz się podzielić z lekarzem. Po wypełnieniu formularza medycznego opłać usługę według rodzaju i dostępności określonych na stronie.
  2. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz e-mail z informacjami o wybranym przez Ciebie rodzaju konsultacji, jej formie, terminie, cenie oraz numerze konsultacji.
  3. Po zapoznaniu się z przekazanymi przez Ciebie informacjami lekarz będzie się z Tobą kontaktował telefonicznie, chyba że konsultacja zostanie przeprowadzona w trybie określonym w ust. 10 pkt. 4 poniżej. Lekarz zadzwoni z numeru 426 412 041. Poprosimy też o sprawdzenie poprawności danych osobowych - niepoprawne dane pacjenta skutkują opóźnieniem lub anulowaniem wizyty.

   

 13. Realizacja usług

  1. Konsultacja lekarska (porada receptowa): rozpoczyna się od wypełnienia przez Ciebie formularza konsultacji, dzięki któremu przekażesz lekarzowi wstępne informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia. Lekarz przeanalizuje przesłany przez Ciebie formularz i może poprzez Panel Pacjenta poprosić Cię o udostępnienie Twojej dokumentacji medycznej (np. w formie skanu lub zdjęcia) lub udzielenie mu dostępu do Twojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Jeśli nie odpowiesz na prośbę lekarza w ciągu 48 h konsultacja zostanie zakończona. Następnie lekarz kontaktuje się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu w celu przeprowadzenia wywiadu lekarskiego oraz potwierdzenia zasadności przepisania danego produktu leczniczego, z zastrzeżeniem konsultacji udzielanej w trybie wskazanym w pkt. 4 poniżej. Podsumowanie zaleceń lekarskich oraz ewentualny kod do e-recepty będą dostępne w Panelu Pacjenta oraz otrzymasz je mailem.
  2. Konsultacja telefoniczna: rozpoczyna się od wypełnienia przez Ciebie formularza konsultacji, a następnie w zależności od wybranego przez Ciebie rodzaju konsultacji lekarz, dietetyk albo psycholog kontaktują się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie na podany przez Ciebie numer telefonu. W przypadku nieodebrania przez Ciebie połączenia, podejmują jeszcze 2 próby kontaktu na wskazany numer telefonu, w odstępie czasu nie krótszym niż 5 min. Jeśli pomimo trzykrotnej próby kontaktu ze strony lekarza, dietetyka albo psychologa nie odbierzesz połączenia, konsultacja nie może być wykonana z powodu braku Twojej odpowiedzi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę. Podsumowanie zaleceń po konsultacji, a w przypadku konsultacji lekarskiej także ewentualny kod do e-recepty, będą dostępne w Panelu Pacjenta oraz otrzymasz je mailem. 
  3. Konsultacja wideo: rozpoczyna się od wypełnienia przez Ciebie formularza konsultacji, a następnie w zależności od wybranego przez Ciebie rodzaju konsultacji lekarz, dietetyk albo psycholog kontaktują się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie, poprzez uprzednio udostępniony w komunikacji e-mail link kierujący bezpośrednio do dedykowanego gabinetu online, w którym odbywa się konsultacja medyczna. W przypadku, gdy nie ma Cię w dedykowanym pokoju, lekarz czeka na Twoje dołączenie przez 4 min. Jeśli w tym czasie nie dołączysz do gabinetu online konsultacja nie może być wykonana z powodu braku Twojej odpowiedzi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę. Podsumowanie zaleceń po konsultacji, a w przypadku konsultacji lekarskiej także ewentualny kod do e-recepty, będą dostępne w Panelu Pacjenta oraz otrzymasz je mailem. 
  4. Konsultacja w celu wystawienia recepty powtórkowej: jest to tryb konsultacji, który ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym skorzystałeś już wcześniej z konsultacji lekarskiej w formie konsultacji telefonicznej lub konsultacji video, w ramach której został Ci przepisany konkretny lek, natomiast aktualna konsultacja lekarska jest związana wyłącznie z wystawieniem kolejnej recepty na ten sam lek, który jest niezbędny do kontynuacji leczenia tego samego schorzenia. Konsultacja w celu wystawienia recepty powtórkowej ma zastosowanie wyłącznie do kontynuacji leczenia, w związku z czym nie możesz z niej skorzystać, jeżeli nie korzystałeś jeszcze w ogóle z naszch usług lub chcesz skorzystać z konsultacji lekarskiej w związku z nowym problemem zdrowotnym, który nie był przedmiotem przeprowadzonych przez Nas wcześniejszych konsultacji. Rozpoczyna się ona od wypełnienia przez Ciebie formularza konsultacji, dzięki któremu przekażesz lekarzowi informacje, które umożliwią dokonanie oceny Twojego stanu zdrowia oraz spełnienia warunków do skorzystania przez Ciebie z usługi realizowanej w powyższym trybie. W przypadku uznania przez lekarza, że wystawienie recepty powtórkowej jest uzasadnione stanem Twojego zdrowia odzwierciedlonym w Twojej dokumentacji medycznej, kod do e recepty, zostanie Ci udostępniony w Panelu Pacjenta oraz otrzymasz go mailem. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Ciebie warunków do skorzystania z konsultacji w powyższym trybie, lekarz skontaktuje się z Tobą w celu realizacji konsultacji w trybie opisanym w pkt. 1-3 powyżej.
  5. W trakcie konsultacji wideo Użytkownik ma możliwość w szczególności:
  6. a) rozmowy z lekarzem przez videkonferencję 
   b) zaprezentowania problemu medycznego, dolegliwości (np. kiedy ma dolegliwości skórne)
   c) zaprezentowanie wyników badań lekarzowi 
   d) zweryfikowania tożsamości. 

  7. W celu realizacji konsultacji wideo niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:  
  8. a) dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet,
   b) posiadania adresu elektronicznego (e-mail), 
   c) korzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych, plików PDF, z włączoną obsługą plików Cookies, Korzystanie z konsultacji wideo za pomocą innych przeglądarek internetowych jest możliwe, ale może powodować nieprawidłowości w jego działaniu. 
   d) zezwolenie przeglądarce na dostęp do obrazu z kamery i dźwięku z mikrofonu.  

   Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Platformy ponosisz we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu. 

  9. W przypadku, gdy w wyniku konsultacji lekarskiej ze względu na obowiązujące przepisy prawa wystawiona została papierowa recepta transgraniczna możesz nas poprosić o jej dostarczenie przesyłką pod wskazany przez Ciebie adres, kontaktując się z nami za pośrednictwem Chatbota.  
  10. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po naszej stronie konsultacja nie może odbyć się w wybranym przez Ciebie terminie skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić inny termin realizacji usługi. 

   

 14. Płatności

  1. Wszystkie ceny za usługi podane na Platformie są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich (PLN).  Ostateczna cena usługi widoczna jest po wybraniu jej rodzaju. 
  2. Opłacenie konsultacji może nastąpić za pośrednictwem operatora Przelewy24: 
   • przelewem online, 
   • kartą płatniczą (Visa, Mastercard),  
   • płatnościami cyklicznymi za pomocą ww. kart płatniczych 
   • BLIK’iem. 
  3. W przypadku problemów z finalizacją płatności możesz do niej powrócić poprzez Panel Pacjenta. Do czasu opłacenia zamówienia termin konsultacji nie jest zarezerwowany i może go wybrać inny Pacjent. Jeśli nie dokonasz opłaty w ciągu 7 dni Twoje zamówienie zostanie anulowane. 
  4. W przypadku gdy konsultacja nie odbyła się z jakiegokolwiek powodu po naszej stronie lub gdy odstąpisz od umowy, zwrotu płatności dokonujemy w ten sam sposób, w jaki płatność została przez Ciebie dokonana  w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powiadom nas jeśli środki powinny zostać zwrócone inną drogą niż wybrana przez Ciebie forma zapłaty.

 15. Odstąpienie od umowy

  1. Zawierając z nami umowę o świadczenie usługi konsultacji lekarskiej, dietetycznej lub psychologicznej, która jest umową zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, możesz w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 2.  
  2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie Ci przysługiwało, jeżeli usługa stanowiąca przedmiot umowy została w pełni wykonana przed upływem terminu do odstąpienia, za Twoją wyraźną zgodą, a Ty zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracisz prawo odstąpienia od umowy i przyjąłeś to do wiadomości.  
  3. W przypadku żądania przez Ciebie wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będziesz zobowiązany do zapłatynam kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
  4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy skontaktuj się z nami mailowo pod adresem: medadmin@dimedic.eu. Oświadczenie możesz przesłać również na nasz adres, tj. Dimedic Polska Sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź. 
  5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać następujące informacje: 
   • dane podmiotu, do którego jest kierowane, tj. Dimedic Polska Sp. z o.o.,  
   • treść oświadczenia, w którym poinformujesz nas, iż odstępujesz od umowy zawartej na odległość wraz z danymi usługi, której dotyczyło zamówienie, 
   • data zawarcia umowy, przez którą należy rozumieć datę, w której dokonano rezerwacji usługi dostępnej na naszej Platformie, 
   • Twoje imię i nazwisko oraz adres, 
   • Twój podpis (jeżeli oświadczenie składasz na piśmie). 
  6. Brak kontaktu z Twojej strony w przypadku konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji nie stanowi rezygnacji z usługi i nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Zapewnienie przez nas kontaktu z lekarzem, dietetykiem lub psychologiem lub podjęcie przez niego czynności w ramach zamówionej konsultacji w sposób określony Regulaminem jest jednoznaczne z wykonaniem przez nas zawartej umowy.  

   
  Załącznik nr 1 zawiera pouczenie o prawie odstąpienia od zamówionej usługi. 

  Załącznik nr 2 zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy. 

   

 16. Reklamacje

  1. Dimedic ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.    
  2. Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia reklamacji za opłaconą usługę, która nie została zrealizowana albo została zrealizowana niezgodnie z zamówieniem. Realizacja usługi niezgodnie z zamówieniem nie obejmuje przypadku, gdy lekarz odmówi Ci wystawienia recepty podczas konsultacji lekarskiej (porady receptowej) ze względu na brak wskazań medycznych. Do złożenia reklamacji potrzebny Ci będzie numer zamówienia.  
  3. W celu zgłoszenia reklamacji napisz do nas na adres: medadmin@dimedic.eu 
  4. Każdą reklamację rozpatrujemy w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację udzielimy tą samą drogą, którą do nas wpłynęła. 
  5. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej usług już opłaconych skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić dalsze postępowanie lub dokonamy zwrotu płatności  w ten sam sposób, w jaki płatność została przez Ciebie dokonana w terminie 3 dni roboczych. Powiadom nas jeśli środki powinny zostać zwrócone inną drogą niż wybrana przez Ciebie forma zapłaty.  

 17. Inne

  1. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmiany usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:    
   • wprowadzenia nowych funkcjonalności dostępnych poprzez Platformę lub zmian istniejących funkcjonalności,   
   • zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.    

   Wprowadzenie zmiany opisanej powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Pacjenta. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Pacjenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, poinformujemy Pacjenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.    

  2. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące świadczonych przez nas usług, koniecznie zapoznaj się z pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi w zakładce https://dimedic.eu/pl/pytania-i-odpowiedzi
  3. W pozostałych sytuacjach zapraszamy do bezpośredniego kontaktu poprzez e-mail: medadmin@dimedic.eu lub Chatbot; 
  4. Możemy wprowadzać zmiany w Regulaminie wyłącznie z ważnych przyczyn i tylko w koniecznym zakresie. Do takich przyczyn zaliczać się będą: 
   • zmianyprzepisów prawa, dotyczącychświadczenia Usług objętych naszym Regulaminem; 
   • wydawania decyzji, postanowień lub orzeczeń organów władzy publicznej lub sądów, mających wpływ na Regulamin; 
   • zmiany zakresu oraz warunków oferowanych Usług, w tym technologii ich świadczenia, za pośrednictwem Regulaminu; 
   • innych obiektywnych przyczyn od nas niezależnych, które wymuszają zmiany lub dostosowanie Regulaminu. 
  5. O wszelkich zmianach w Regulaminie poinformujemy Cię poprzez wysłanie informacji o wprowadzanych zmianach na Twój adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na za pośrednictwem Platformy. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia poinformowania Cię o tych zmianach, chyba że zaakceptujesz brzmienie zmienionego Regulaminu wcześniej, w szczególności za pośrednictwem Platformy. Okres ten może być krótszy w sytuacji, kiedy: 
   • zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który wymusza zmiany, a jego wejściem w życie, jest krótszy niż 14 dni; 
   • zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem sądu, które nakazują jej wprowadzenie w terminie krótszym niż 14 dni. 
  6. Świadczenia realizowane w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu będą realizowane zgodne ich zakresem, który został w nim opisany. Jako przedsiębiorca ponosimy odpowiedzialność za należyte ich wykonanie.  
  7. Pacjent będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr. 
  8. Informacja o innych dostępnych sposobach pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym lista Rzeczników Konsumenckich oraz procedury związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów dostępne są pod adresem: www.uokik.gov.pl/pomoc.php
  9. Wszelkie spory między nami, a naszymi Pacjentami będą rozstrzygane w sposób polubowny w drodze negocjacji. Jeżeli rozwiązanie sporu w ten sposób nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny, określony według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 
  11. Postanowienia niniejszego Regulaminu zastępują postanowienia dotychczas obowiązujących regulaminów. 

 

Pozostajemy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 - 20:00. 

 

Załącznik nr 1: 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy 

Możesz odstąpić od zamówionej usługi na Platformie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia złożenia zamówienia i opłacenia usługi. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Dimedic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90A, 91-341 Łódź, e-mail: medadmin@dimedic.euo swojej decyzji o odstąpieniu od zamówionej usługi w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od zamówionej usługi. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  

Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia zamówionych usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy 

 

Załącznik nr 2 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY   

dla konsumenta 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy świadczenia usług) 

Dimedic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90A, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828100 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego),REGON: 385507551, NIP: 9472001543, kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000 zł 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zamówienia następujących usług: 

Data złożenia zamówienia/numer zamówienia: __________________________________ 

Imię i nazwisko/nazwa Klienta:_________________________________________________ 

Adres e-mail:_________________________________________________________ 

 

Data:______________________ 

 

Podpis:____________________ 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)