Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Pacjenta, zbieranych za pośrednictwem Strony, jest Spółka Dimedic Limited z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside NE1 3RF, w Wielkiej Brytanii, wpisana do Rejestru Spółek dla Anglii i Walii pod nr 09290911, działająca na podstawie ważnej licencji udzielonej przez Care Quality Commission (CQC) pod numerem Provider ID 1-1894320254.

2. Dane osobowe Pacjenta, zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony, przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych za jej pośrednictwem oraz w zakresie niezbędnym dla tej realizacji. W szczególności dane dotyczące zdrowia Pacjenta, zawarte w Kwestionariuszu, przetwarzane są wyłącznie na potrzeby świadczenia konsultacji medycznych.

3. Dimedic dokłada wszelkich starań w zastosowaniu rozwiązań technicznych i prawnych zapewniających wysoki standard zabezpieczenia poufności danych Pacjentów.

4. Pacjent zobowiązuje się do zapewnienia poufności swoich danych służących do logowania się na Stronie oraz do niezwłocznego kontaktu z Dimedic w przypadku podejrzenia, że dane te zostały wykorzystane przez osoby trzecie bez jego zgody.

5. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia danej umowy skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy danego rodzaju wskazane są także każdorazowo na Stronie.

7. Dane osobowe Pacjentów Dimedic przetwarza w zakresie adekwatnym do celu ich pozyskiwania, z zachowaniem warunków określonych obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Dimedic nie udostępnia innym podmiotom danych Pacjentów, dotyczących ich stanu zdrowia, które zostały podane w trakcie wypełniania formularza konsultacyjnego.