Differin żel

Informacje o leku Scroll to information about drug
Lek dostępny w: Polska Zmień kraj
Wybierz produkt:
Differin, 0,1%, żel, 30 g
Liczba opakowań:
1 - +
Rodzaj konsultacji:
Zastosowanie i działanie

Substancja czynna :

Adapalenum

Skład:

Differin, 1 mg/g, żel

Adapalenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.


Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.
Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Differin żel i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Differin żel
 3. Jak stosować Differin żel
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Differin żel
 6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Differin żel i w jakim celu się go stosuje


Lek Differin żel zawiera substancję czynną adapalen, który działa podobnie do retynoidów (grupa silnie działających leków stosowanych w chorobach skóry).
Adapalen stosowany na skórę wpływa na normalizację procesów rogowacenia i różnicowania
naskórka, zapobiega powstawaniu zaskórników oraz zmniejsza zmiany zapalne (grudki i krosty).
Adapalen działa silniej przeciwzapalnie niż retynoidy.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Differin żel


Kiedy nie stosować leku Differin żel:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka postać trądziku pospolitego lub trądzik obejmujący dużą
  powierzchnię skóry;
 • w przypadku uszkodzenia skóry, gdy jest ona opalona lub z wypryskiem innym niż trądzikowy;
 • u pacjentek, które są w ciąży;
 • u pacjentek planujących zajście w ciążę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności


Przed rozpoczęciem stosowania żelu Differin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Differin żel przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. W razie przypadkowego kontaktu leku z ustami, oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody.

W krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia może pojawić się zaczerwienienie, podrażnienie i
wysuszenie twarzy.

W takich przypadkach należy przerwać leczenie na kilka dni, aż do ustąpienia
tych objawów.

Podczas stosowania leku, na skutek zmniejszenia grubości warstwy rogowej naskórka, dochodzi do uwrażliwienia skóry na działanie promieniowania ultrafioletowego i stosowanych miejscowo leków lub kosmetyków.

Z uwagi na to, podczas leczenia lekiem Differin żel należy unikać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV i światło słoneczne (stosując np. nakrycie głowy i filtry ochronne) i nie używać kosmetyków zalecanych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o działaniu ściągającym.

Dzieci


Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Differin żel a inne leki


Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych lub stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować lub stosować.


Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność


Ciąża


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
NIE WOLNO stosować leku Differin w trakcie ciąży, lub gdy pacjentka planuje zajść w ciążę. Więcej informacji można uzyskać od lekarza prowadzącego.
W przypadku zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Differin, należy przerwać leczenie i jak najszybciej poinformować o tym lekarza, w celu dalszej obserwacji.

Karmienie piersią


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku w czasie karmienia piersią, w celu uniknięcia narażenia dziecka na
kontakt z lekiem nie należy nanosić żelu Differin na klatkę piersiową.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie stwierdzono wpływu leku Differin żel na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
obsługiwania maszyn i sprawność psychofizyczną.
Żel Differin zawiera glikol propylenowy i parahydroksybenzoesan metylu. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Differin żel


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Differin żel należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem. Leczenie rozpoczyna się od nakładania
małych ilości leku na obszary skóry objęte trądzikiem, z wyjątkiem okolic oczu i ust oraz fałdów nosowo-policzkowych, po10-15 minutach od umycia i osuszenia skóry ręcznikiem. Po nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Jeżeli po trzech miesiącach nie nastąpi wyleczenie, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz zdecyduje o dalszym stosowaniu leku.

Stosowanie u dzieci


Żel Differin jest przeznaczony jedynie do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Differin żel
Stosowanie leku w nadmiarze nie przyspiesza i nie polepsza wyniku leczenia, a może być przyczyną
znacznego zaczerwienienia, złuszczania lub innych objawów podrażnienia skóry.
Po przypadkowym, omyłkowym połknięciu leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Pominięcie zastosowania leku Differin żel


Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki,
nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Differin żel
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza.


4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem, gdyż może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna: obrzęk twarzy, warg lub
gardła, który utrudnia połykanie lub oddychanie, wysypka, świąd, pokrzywka i zawroty głowy. Może to być objaw obrzęku naczynioruchowego lub ciężkiej reakcji alergicznej (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częste działania niepożądane (rzadziej niż 1 przypadek na 10 pacjentów):

 • sucha skóra,
 • podrażnienie skóry,
 • uczucie pieczenia skóry,
 • zaczerwienienie skóry (rumień).


Niezbyt częste działania niepożądane (rzadziej niż 1 przypadek na 100 pacjentów)

 • kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z podrażnienia,
 • uczucie dyskomfortu skóry,
 • oparzenie słoneczne,
 • swędzenie skóry (świąd),
 • łuszczenie się skóry,
 • trądzik (nasilenie trądziku).


Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,
 • ból skóry,
 • obrzęk skóry,
 • swędzenie,
 • podrażnienie,
 • zaczerwienienie powiek,
 • obrzęk powiek,
 • ciemnienie jasnej skóry,
 • rozjaśnienie ciemniejszej skóry,
 • oparzenie w miejscu nałożenia.


Opisywano przypadki oparzeń w miejscu nałożenia (głównie oparzenia powierzchowne, ale także
oparzenia drugiego stopnia lub poważne oparzenia).


Zgłaszanie działań niepożądanych


Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienionew ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać także podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać Differin żel


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu
leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje


Co zawiera żel Differin

 • Substancją czynną leku jest adapalen
 • Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, fenoksyetanol, karbomer 940, disodu edetynian, poloksamer 182, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.


Jak wygląda żel Differin i co zawiera opakowanie


Lek ma postać żelu.


Opakowanie stanowią tuby LDPE zawierające 15 g lub 30 g żelu, umieszczone w tekturowym
pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
Galderma Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 331 21 80
Wytwórca
Laboratoires Galderma
Z.I. Montdésir
74 540 Alby-sur-Chéran
Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2020

Download leaflet

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.