Davercin żel

Informacje o leku Scroll to information about drug
Lek dostępny w: Polska Zmień kraj
Wybierz produkt:
Davercin, 2,5%, żel, 30 g
Liczba opakowań:
1 - +
Rodzaj konsultacji:
Zastosowanie i działanie

Substancja czynna :

Erythromycini cyclocarbonas

Skład:

DAVERCIN, 25 mg/g, żel

Erythromycini cyclocarbonas

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić
  innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
  niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. 

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Davercin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Davercin
3. Jak stosować Davercin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywa
6. Davercin
7. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Davercin i w jakim celu się go stosuje


Lek Davercin w postaci żelu zawiera jako substancję czynną cykliczny 11,12-węglan erytromycyny A,
który należy do antybiotyków makrolidowych.

Cykliczny 11,12-węglan erytromycyny A działa na niektóre bakterie Gram-ujemne i wiele bakterii Gramdodatnich, w tym na beztlenową pałeczkę Gram-dodatnią Propionibacterium acnes, która jest czynnikiem
patogennym w trądziku.
Lek Davercin stosowany na nieuszkodzoną skórę działa miejscowo i praktycznie nie wchłania się do
organizmu.

Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe trądziku pospolitego.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Davercin


Kiedy nie stosować leku Davercin:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na erytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Davercin w postaci żelu przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego na skórę.
 • W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, miejsca te należy przemyć
  letnią wodą.
 • Jeśli w miejscach aplikacji leku wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy powiedzieć o tym
  lekarzowi. Lekarz zadecyduje, czy lek należy odstawić.
 • Leku nie należy stosować na uszkodzoną skórę (skaleczenia, otwarte, sączące rany).
 •  Może wystąpić oporność krzyżowa z innymi antybiotykami makrolidowymi.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci nie zostało ustalone.

Inne leki i Davercin


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie zaleca się jednoczesnego miejscowego stosowania innych leków, zwłaszcza złuszczających i
ścierających. W przypadku jednoczesnego miejscowego stosowania innych leków, częściej może
wystąpić podrażnienie i suchość skóry.
Jeśli jest konieczne zastosowanie skojarzonego miejscowego leczenia, inny lek stosowany na skórę
należy zastosować w odstępie kilku godzin.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży
Należy unikać stosowania leku Davercin w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku za
konieczne.


Jeśli pacjentka karmi piersią


O stosowaniu żelu Davercin u kobiet karmiących piersią powinien zdecydować lekarz.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń
mechanicznych.
Davercin zawiera glikol propylenowy i dimetylosulfotlenek, które mogą powodować podrażnienie
skóry.


3. Jak stosować lek Davercin


Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.
Davercin w postaci żelu należy nanosić cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsca dwa razy na
dobę - rano i wieczorem.

Żel należy nakładać na oczyszczoną, suchą skórę.

Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Przeciętny okres leczenia wynosi 6 - 8 tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Davercin

Zbyt częste stosowanie leku może powodować podrażnienie skóry, które ustępuje zwykle po zaprzestaniu
stosowania leku.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie przypadkowego spożycia leku.

Davercin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę, nie do stosowania doustnego. W razie
przypadkowego połknięcia leku lekarz może zalecić zastosowanie odpowiedniej metody opróżnienia
żołądka.

Należy zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić,
jaki lek został zastosowany.

W przypadku pominięcia dawki leku Davercin

W przypadku pominięcia zastosowania leku o stałej, określonej porze, lek należy zastosować jak
najszybciej, a następnie kontynuować regularne stosowanie leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Davercin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja skórna: czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i
pęcherzami (osutka krostkowa), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Częstość występowaniatych objawów niepożądanych jest nieznana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych).
Poniżej podane działania niepożądane po stosowaniu żelu Davercin pojawiają się rzadko (rzadziej niż u 1
na 1 000 pacjentów).

Podczas długotrwałego lub powtórnego leczenia erytromycyną, może dojść do rozwoju niewrażliwych na
lek bakterii.

Opisywano podrażnienie oczu podczas stosowaniu leku na skórę twarzy.

W miejscu nałożenia produktu może wystąpić pieczenie, wysuszenie naskórka, swędzenie, łuszczenie,
rumień, przetłuszczenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać Davercin


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje


Co zawiera lek Davercin
Substancją czynną leku jest cykliczny 11,12-węglan erytromycyny.
1 g żelu zawiera 25 mg cykliczny 11,12-węglan erytromycyny.
Inne składniki leku to: dimetylosulfotlenek, glikol propylenowy, izopropanol, etanol 96%,
hydroksypropyloceluloza.

Jak wygląda Davercin i co zawiera opakowanie

Bezbarwny lub słomkowy, przezroczysty żel.
Opakowanie: 30 g żelu
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
Nr telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

Download leaflet

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.