The drug is available at: Poland Change country
Choose a product:
Mercilon, 0,15 mg + 0,02 mg, tabletki, 21 szt.
Number of packages:
3 - +
Type of consultation:
Application and operation

Active ingredient :

Desogestrelum, Ethinylestradiolum

Content:

1 tabl. zawiera: 0,15 mg dezogestrelu i 0,02 mg etynyloestradiolu. Preparat zawiera laktozę.

User information:

Złożony doustny preparat antykoncepcyjny. Działanie antykoncepcyjne opiera się na interakcjach różnych czynników, z których najważniejsze to hamowanie owulacji i zmiany konsystencji śluzu szyjkowego. Po podaniu doustnym, dezogestrel wchłania się szybko i całkowicie i jest metabolizowany do etonogestrelu. Maksymalne stężenie w surowicy krwi, występuje ok. 1,5 h po podaniu. Biodostępność wynosi 62-81%. Etonogestrel wiąże się z albuminami krwi i globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Tylko 2-4% stężenia leku we krwi występuje w postaci niezwiązanej, 40-70% wiąże się specyficznie z SHBG. Indukowane przez etynyloestradiol zwiększenie stężenia SHBG zmienia dystrybucję w obrębie białek osocza powodując zwiększenie frakcji związanej z SHBG i zmniejszenie frakcji związanej z albuminami. Etonogestrel jest całkowicie metabolizowany w wyniku przemian metabolicznych charakterystycznych dla związków steroidowych. Stężenie etonogestrelu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. Końcowa faza dystrybucji leku określana jest przez T<sub>0,5</sub> wynoszący ok. 30 h. Dezogestrel i jego metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 6:4. Etynyloestradiol po podaniu doustnym jest całkowicie i szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie w osoczu, osiągane jest w 1-2 h po podaniu. Biodostępność całkowita, będąca wynikiem przedsystemowego sprzęgania oraz efektu pierwszego przejścia przez wątrobę wynosi ok. 60%. Etynyloestradiol wiąże się w znacznym stopniu z albuminami osocza wiązaniem niespecyficznym (ok. 98,5%) i powoduje zwiększenie stężenia SHBG w osoczu. Etynyloestradiol podlega przedsystemowemu sprzęganiu w jelicie cienkim i w wątrobie. Metabolizowany jest głównie na drodze hydroksylacji aromatycznej w wyniku, czego powstają liczne hydroksylowe i metylowe pochodne, występujące w postaci wolnej i związanej z glukoronidami i siarczanami. Stężenie etynyloestradiolu w osoczu maleje w dwóch fazach, a w fazie końcowej T<sub>0,5</sub> wynosi ok. 24 h. Etynyloestradiol, który nie uległ przemianom nie jest wydalany, a jego metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. T0,5 wydalania metabolitów etynyloestradiolu wynosi ok. 1 doby.

Indications:

Doustna antykoncepcja hormonalna.

Contraindications:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Występowanie obecnie lub w przeszłości żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich, zatoru tętnicy płucnej)). Występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy tętnic (zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu) lub dolegliwości mogących być pierwszymi oznakami zakrzepicy (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, dławicy piersiowej). Predyspozycja do żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowych, w tym oporność na aktywowane białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia, przeciwciała antyfosfolipidowe. Silne migrenowe bóle głowy lub występowanie w przeszłości nawracającej migreny, w obu przypadkach z ogniskowymi objawami neurologicznymi. Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania jednego z poważnych czynników ryzyka tj: cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi, ciężkie nadciśnienie, ciężka lipoproteinemia. Zapalenie trzustki obecnie lub przeszłości, jeżeli związane z ciężką hipertrójglicerydemią. Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkich chorób wątroby, tak długo jak parametry czynności wątroby nie wrócą do normy. Występowanie obecnie lub w przeszłości łagodnego lub złośliwego nowotworu wątroby. Występowanie lub podejrzenie nowotworów złośliwych narządu rodnego lub gruczołu sutkowego zależnego od hormonów płciowych. Rozrost endometrium. Krwawienie z pochwy o nieznanym pochodzeniu. Ciąża lub jej podejrzenie.

Safety precautions:

Złożone preparaty antykoncepcyjne zwiększają ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w 1. roku stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych po raz pierwszy. W kilku badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol, zazwyczaj w dawce 0,03 mg, oraz progestagen, np. dezogestrel w porównaniu do kobiet stosujących preparaty antykoncepcyjne zawierające mniej niż 0,05 mg etynyloestradiolu i progestagen - lewonorgestrel. Ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych zwiększa się z wymienionymi czynnikami: wiek; występowanie tych zaburzeń w najbliższej rodzinie (tj. zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, które wystąpiły u rodzeństwa lub rodziców w młodym wieku) - w przypadku obciążenia dziedzicznego, pacjentka powinna zostać skierowana do specjalisty, który doradzi czy można rozpocząć stosowanie hormonalnych doustnych preparatów antykoncepcyjnych; otyłość (WMC powyżej 30 kg/m2); przedłużające się unieruchomienie, duży zabieg chirurgiczny, zabiegi w obrębie kończyn dolnych lub poważny uraz - w powyższych sytuacjach należy przerwać przyjmowanie doustnych złożonych preparatów antykoncepcyjnych (co najmniej 4 tyg. przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i rozpocząć przyjmować je ponownie 2 tyg. po odzyskaniu pełnej sprawności ruchowej; prawdopodobnie zapalenie żył powierzchownych i żylaki (nie ma zgodności, co do wpływu tych stanów chorobowych na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową). Stosowanie hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych zwiększa się z wymienionymi czynnikami: wiek; palenie papierosów (ryzyko to znacznie wzrasta z wiekiem, zwłaszcza u kobiet palących powyżej 35 rż.); dyslipoproteinemia; otyłość (WMC powyżej 30 kg/m2); nadciśnienie tętnicze; migrena; wady zastawkowe serca; migotanie przedsionków; występowanie tych zaburzeń w najbliższej rodzinie (tj. zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnicze, które wystąpiły u rodzeństwa lub rodziców w młodym wieku) - w przypadku obciążenia dziedzicznego, pacjentka powinna zostać skierowana do specjalisty, który doradzi czy można rozpocząć stosowanie hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych. Niezmiernie rzadko donosi się o występowaniu zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych jak np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub siatkówki oka (brak jest jednoznacznych dowodów wskazujących na związek pomiędzy tymi chorobami, a stosowaniem doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych. Wystąpienie jednego lub więcej objawów zaburzeń zakrzepowych żył lub tętnic lub udaru mózgu jest wskazaniem do natychmiastowego odstawienia preparatu. Inne stany, które wiążą się z nieprawidłowym krążeniem jak: cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe stany zapalne jelita grubego (choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego), niedokrwistość sierpowatokrwinkowa. Należy rozważyć zwiększone ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie połogu. Wzrost częstości lub stopnia nasilenia epizodów migreny w trakcie stosowania doustnych preparatów antykoncepcyjnych (co może być objawem wstępnym powikłań naczyniowo-mózgowych) może być wskazaniem do natychmiastowego odstawienia leku. Do czynników biochemicznych, które mogą wskazywać na genetyczną lub nabytą predyspozycję do zakrzepicy żylnej lub tętniczej należą: oporność na aktywne białko C (APC), hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy). W badaniach epidemiologicznych opisywano zwiększenie ryzyka występowania raka szyjki macicy u kobiet długotrwale przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż jednak niewyjaśniona pozostaje kwestia, do jakiego stopnia wpływ na wielkość tego ryzyka wywierają np. zachowania seksualne włączając stosowanie mechanicznych metod antykoncepcyjnych. U kobiet stosujących doustne złożone środki antykoncepcyjne nieznacznie wzrasta ryzyko względne wystąpienia raka piersi. Podwyższone ryzyko stopniowo maleje w ciągu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania tabletek. W rzadkich przypadkach, wśród kobiet stosujących doustne złożone środki antykoncepcyjne stwierdzono łagodne nowotwory wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwe nowotwory wątroby. W pojedynczych przypadkach, nowotwory te powodowały występowanie zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. Należy rozważyć możliwość wystąpienia nowotworu wątroby w diagnostyce różnicowej, jeżeli występuje silny ból w górnej części jamy brzusznej, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku wewnętrznego do jamy brzusznej u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne. Ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki może być większe u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne w przypadku stwierdzenia u nich lub u członków najbliższej rodziny hipertrójglicerydemii. Jeśli w trakcie stosowania tabletek rozwinie się nadciśnienie w stopniu istotnym klinicznie, wskazane jest przerwanie stosowania tabletek i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia. Po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do wartości prawidłowych, ponownie można rozpocząć stosowanie tabletek. Zaobserwowano występowanie niektórych chorób lub ich zaostrzenie zarówno w czasie ciąży lub stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych, ale nie znaleziono jednoznacznych dowodów potwierdzających wpływ tabletek antykoncepcyjnych na ich przebieg: żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, powstawanie kamieni żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu spowodowana otosklerozą, (dziedziczny) obrzęk naczynioruchowy. Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania tabletek antykoncepcyjnych do czasu, gdy parametry czynności wątroby powrócą do normy. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która wystąpiła pierwszy raz w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych, jest wskazaniem do przerwania doustnej antykoncepcji. Stosowanie doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy - brak dowodów wskazujących na potrzebę zmiany sposobu leczenia cukrzycy. Należy jednak uważnie kontrolować pacjentki z cukrzycą jednocześnie stosujące tabletki antykoncepcyjne. Choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego może być związane ze stosowaniem doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych. Sporadycznie może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet, u których w przeszłości występowała w czasie ciąży. Kobiety ze skłonnością do występowania ostudy, powinny unikać promieniowania słonecznego lub promieniowania ultrafioletowego w trakcie stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Preparat zawiera laktozę - pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, które stosują dietę pozbawioną laktozy powinny rozważyć stosowanie preparatu. Skuteczność złożonych tabletek antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku pominięcia tabletki, zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz podczas równoczesnego stosowania innych leków. W czasie przyjmowania preparatu nie należy stosować preparatów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego, ze względu na ryzyko zmniejszenia skuteczności klinicznej. W trakcie stosowania doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych, szczególnie w ciągu pierwszych miesięcy, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienia, krwawienia międzymiesiączkowe). Dlatego też, ocena nieregularnych krwawień możliwa jest dopiero po okresie adaptacji wynoszącym ok. 3 mies. Należy rozważyć niehormonalne przyczyny nieprawidłowych krwawień, jeżeli utrzymują się one lub występują po wcześniejszych regularnych cyklach i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne (z wyłyżeczkowanie jamy macicy, jeśli to konieczne), aby wykluczyć chorobę nowotworową lub ciążę. U niektórych pacjentek krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w przerwie w przyjmowaniu tabletek.

Pregnancy and lactation:

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży. Jeżeli ciąża wystąpi w trakcie stosowania należy niezwłocznie zaprzestać jego przyjmowania. Większość badań epidemiologicznych nie potwierdza wzrostu ryzyka urodzenia dziecka z wadami, jeżeli kobieta stosowała doustne złożone środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę ani też teratogennego wpływu tabletek antykoncepcyjnych na płód w przypadku nieumyślnego ich stosowania we wczesnej ciąży. Stosowanie doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na karmienie piersią, ponieważ środki te mogą zmniejszać ilość pokarmu oraz zmieniać jego skład - nie zaleca się stosowania podczas karmienia piersią. Małe ilości hormonów płciowych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane z mlekiem matki jednak nie stwierdzono niepożądanego ich wpływu na zdrowie dziecka.

Side effects:

Często: nastrój depresyjny, zmiany nastroju ból głowy, nudności, ból brzucha, ból, tkliwość piersi, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: zatrzymywanie płynów w organizmie, zmniejszenie popędu seksualnego, migrena, wymioty, biegunka, wysypka, pokrzywka, powiększenie piersi. Rzadko: nadwrażliwość, zwiększenie popędu seksualnego, nietolerancja szkieł kontaktowych, rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy, upławy, wydzielina z piersi, zmniejszenie masy ciała. Ponadto u kobiet przyjmujących doustne złożone tabletki antykoncepcyjne obserwowano: zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył lub tętnic, nadciśnienie tętnicze, nowotwory hormonozależne (np. nowotwory wątroby, rak piersi), ostuda.

Interaction with other drugs:

Interakcje pomiędzy złożonymi tabletkami antykoncepcyjnymi i innymi lekami mogą prowadzić do krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej. Mogą wystąpić interakcje preparatu z lekami indukującymi enzymy wątrobowe, co prowadzi do zwiększenia klirensu hormonów płciowych (np. pochodne hydantoiny, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, dotyczyć to może również okskarbamazepiny, topiramatu, felbamatu, rytonawiru, gryzeofulwiny oraz preparatów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego). Największą aktywność enzymów wątrobowych na ogół stwierdza się po upływie 2-3 tyg. od rozpoczęcia przyjmowania doustnych preparatów antykoncepcyjnych i może utrzymywać się ona przynajmniej 4 tyg. po zakończeniu leczenia. Skuteczność tabletek antykoncepcyjnych mogą zmniejszać niektóre antybiotyki, jak np. ampicylina i tetracykliny. Mechanizm tego działania pozostaje nieznany. Podczas terapii którymkolwiek z wymienionych powyżej leków należy czasowo stosować barierową metodę antykoncepcji lub wybrać inną metodę antykoncepcji. W przypadku stosowania leków indukujących enzymy wątrobowe pacjentki przyjmujące jednocześnie tabletki antykoncepcyjne powinny stosować barierową metodę antykoncepcji przez cały okres jednoczesnego stosowania tych leków i przez 28 dni po zakończeniu ich stosowania. W przypadku długotrwałego przyjmowania leków indukujących enzymy wątrobowe należy rozważyć zastosowanie innej metody antykoncepcji. Podczas jednoczesnego stosowania preparatu i antybiotyków (poza ryfampicyną i gryzeofulwiną, które działają również jako leki indukujące aktywność enzymów mikrosomalnych) należy stosować barierową metodę antykoncepcji w trakcie i 7 dni po zakończeniu antybiotykoterapii. Jeśli stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji trwa dłużej niż czas przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych z jednego opakowania, to przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych z następnego opakowania należy rozpocząć bez zwykle stosowanej 7-dniowej przerwy. Doustne tabletki antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm innych leków. Może to zarówno zwiększać (np.cyklosporyny), jak i zmniejszać (np. lamotrygina) ich stężenie w osoczu i tkankach.

Dosage:

Doustnie. Tabletki przyjmuje się codziennie o tej samej porze dnia, jeżeli zachodzi taka potrzeba popijając niewielką ilością płynu. Przyjmowanie tabletek należy kontynuować przez 21 dni, zgodnie z kierunkiem strzałek na opakowaniu. Przyjmowanie tabletek z następnego opakowania należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie; W przerwie tej zwykle występuje krwawienie z odstawienia, zazwyczaj 2-3 dni po przyjęciu ostatniej tabletki. Krwawienie może trwać mimo rozpoczęcia przyjmowania tabletek z następnego opakowania. Rozpoczęcie pierwszego opakowania preparatuJeżeli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała hormonalnej antykoncepcji (przez ostatni miesiąc): należy rozpocząć przyjmowanie pierwszej tabletki preparatu pierwszego dnia cyklu tzn. 1. dnia miesiączki. Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu, jednak w tym przypadku należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (barierową) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu. Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony preparat antykoncepcyjny (tabletkę, antykoncepcyjne krążki dopochwowe, plastry antykoncepcyjne): przyjmowanie tabletek preparatu należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z substancją czynną poprzedniego preparatu. Nie później jednak niż w 1. dniu po przerwie lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo wcześniej przyjmowanego leku. W przypadku stosowania antykoncepcyjnego krążka dopochwowego lub plastra antykoncepcyjnego należy rozpocząć przyjmowanie tabletek preparatu w dniu usunięcia antykoncepcyjnego krążka dopochwowego lub plastra antykoncepcyjnego, najpóźniej jednak w dniu następnego ich zastosowania. Jeśli kobieta stosowała wcześniejszą metodę konsekwentnie i właściwie oraz jeśli jest pewna, że nie jest w ciąży, to może w dowolnym dniu cyklu zaprzestać przyjmowania złożonego środka hormonalnego i przejść na inny środek. Przerwa w przyjmowaniu hormonów w poprzedniej metodzie nigdy nie powinna trwać dłużej, niż jest to zalecane. Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała środek antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen (minitabletka, iniekcje, implant, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen): można przerwać przyjmowanie minitabletki dowolnego dnia (dla implantu lub systemu w dniu jego usunięcia, dla iniekcji w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie) i następnego rozpocząć przyjmowanie tabletek preparatu. We wszystkich tych przypadkach należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda barierowa) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Po poronieniu w I trymestrze ciąży: przyjmowanie tabletek można rozpocząć natychmiast po poronieniu, a dodatkowe metody antykoncepcji nie są potrzebne. Po porodzie o czasie lub poronieniu w II trymestrze ciąży: należy rozpocząć przyjmowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie fizjologicznym lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania tabletek należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda barierowa) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Po odbytym stosunku należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek lub należy poczekać do pierwszej miesiączki. Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek. Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 h, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana, należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe jak zazwyczaj. Jeżeli opóźnienie wynosi więcej niż 12 h, skuteczność antykoncepcyjna tabletki może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku, gdy pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletek powinno być zgodne z dwiema podstawowymi zasadami: 1. Przerwa w przyjmowaniu tabletek nie może być dłuższa niż 7 dni. 2. Należy przyjmować tabletki nieprzerwanie przez 7 dni, aby osiągnąć dostateczne zahamowanie osi wydzielania wewnętrznego podwzgórze-przysadka-jajnik. Pominięcie tabl. w 1. tyg. stosowania: należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie, a kolejne tak, jak zazwyczaj. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji np. prezerwatywę. Istnieje możliwość zajścia w ciążę w przypadku utrzymywania stosunków płciowych w tygodniu poprzedzającym zapomnienie tabletki. Ryzyko zajścia w ciążę jest tym większe im większa jest ilość zapomnianych tabletek i im bliżej jest do regularnej przerwy w przyjmowaniu tabletek. Pominięcie tabl. w 2. tyg. stosowania: należy jak najszybciej przyjąć tabletkę nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie, a kolejne tabletki należy przyjmować jak zazwyczaj. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających zapomnienie, tabletki były przyjmowane w sposób prawidłowy nie potrzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jeżeli powyższy warunek nie był spełniony lub pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż jedną tabletkę należy zalecić zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji przez następnych 7 dni. Pominięcie tabl. w 3. tyg. stosowania: ze względu na bliskość przerwy w przyjmowaniu tabletek gwałtownie wzrasta ryzyko obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej. Jednakże można zapobiec obniżonej skuteczności antykoncepcyjnej poprzez odpowiednie dostosowanie schematu przyjmowania tabletek. Istnieją dwie możliwości przyjmowania tabletek bez potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcji pod warunkiem, że w ciągu 7 dni poprzedzających zapomnienie tabletki pacjentka przyjmowała tabletki w sposób prawidłowy. W innym przypadku pacjentka powinna zastosować pierwszą z wymienionych poniżej dwóch możliwości i jednocześnie zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną przez 7 dni. 1. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie a kolejne tak jak zazwyczaj. Po przyjęciu ostatniej tabletki z opakowania, następnego dnia należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania tj. nie robiąc żadnej przerwy. Krwawienie z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu przyjmowania tabletek z drugiego opakowania. Jednakże w trakcie przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe. 2. Można doradzić także zaprzestanie przyjmowania pozostałych tabletek z opakowania. Następnie zrobić 7 dniową lub krótszą przerwę w przyjmowaniu tabletek wliczając w nią również dni, w których zapomniano przyjąć tabletki i rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania. W przypadku zapomnienia przyjęcia tabletki i braku spodziewanego krwawienia z odstawienia w pierwszej wolnej od przyjmowania tabletek przerwie należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży. Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych. W przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych wchłanianie mogło ulec upośledzeniu, należy wtedy stosować dodatkową metodę antykoncepcji. Jeżeli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 h po przyjęciu tabletki, wchłanianie mogło ulec upośledzeniu. Jest to sytuacja podobna do zapomnienia tabletki, dlatego należy postąpić jak w przypadku jej zapomnienia. Jeżeli pacjentka nie chce zmieniać schematu przyjmowania tabletek powinna przyjąć dodatkową tabletkę preparatu z innego opakowania. Postępowanie w przypadku zmiany dnia rozpoczęcia lub opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia. Preparat nie jest wskazany do opóźniania dnia rozpoczęcia krwawienia. Jednakże, jeśli w wyjątkowych sytuacjach, zachodzi potrzeba opóźnienia dnia wystąpienia krwawienia należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania preparatu, bez robienia 7 dniowej przerwy. Można przyjmować tabletki z tego opakowania aż do jego wyczerpania. W tym czasie może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe. Aby powrócić do regularnego przyjmowania tabletek należy zrobić 7 dniową przerwę przed rozpoczęciem nowego opakowania. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny należy pacjentce doradzić skrócenie przerwy w przyjmowaniu tabletek o tyle dni o ile istnieje potrzeba. Skrócenie przerwy niesie większe ryzyko, że krwawienie wcale nie wystąpi a pojawić się mogą krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienie w trakcie przyjmowania tabletek z następnego opakowania jak w przypadku opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia).

Remarks:

Przed rozpoczęciem przyjmowania lub ponownym zastosowaniem preparatu należy przeprowadzić szczegółowy wywiad lekarski (w tym dotyczący rodziny) oraz wykluczyć ciążę. Należy wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi, a w przypadku wskazań klinicznych przeprowadzić badanie fizykalne z uwzględnieniem przeciwwskazań i ostrzeżeń. Częstotliwość i zakres późniejszych badań okresowych powinny być zgodne z zasadami praktyki lekarskiej i dostosowane indywidualnie do potrzeb danej pacjentki. Stosowanie antykoncepcji hormonalnej może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych w tym parametry biochemiczne wydolności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenie białek nośnikowych w osoczu krwi np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcje lipidowo/lipoproteinowe, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zazwyczaj pozostają w zakresie wartości prawidłowych.

Download leaflet

Before use, read the patient information leaflet which contains instructions, contraindications, information on adverse drug reactions and dosage as well as directions for use of the medicinal product, or consult a doctor or a pharmacist, as every drug may be hazardous to your health and life if used improperly.