The drug is available at: Poland Change country
Choose a product:
Ditropan, 5 mg, tabletki, 30 tabl.
Number of packages:
3 - +
Type of consultation:
Application and operation

Active ingredient :

Oxybutynini hydrochloridum

Content:

Ditropan, 5 mg, tabletki

Oxybutynini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Ditropan i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ditropan
 3. Jak stosować lek Ditropan
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Ditropan
 6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Ditropan i w jakim celu się go stosuje


Lek Ditropan ma postać tabletek i zawiera substancję czynną oksybutyninę. Lek wykazuje działanie rozkurczające na mięśnie gładkie pęcherza moczowego u pacjentów z objawami niestabilności pęcherza moczowego.

Ditropan jest wskazany do łagodzenia objawów niestabilności pęcherza moczowego, z zaburzeniami oddawania moczu u pacjentów z pęcherzem neurogennym - hiperrefleksja wypieracza (parcia naglące, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu).

Ditropan może być stosowany u dzieci w wieku 5 lat i starszych w leczeniu:

 • utraty kontroli nad oddawaniem moczu (nietrzymanie moczu)
 • częstego oddawania moczu lub nagłego parcia na mocz
 • moczenia nocnego, kiedy nie pomogły inne metody leczenia.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ditropan


Kiedy nie stosować leku Ditropan:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
 • w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania lub płytką przednią komorą oka,
 • w przypadku zwężenia drogi odpływu z pęcherza moczowego, w przypadku, gdy może wystąpić zatrzymanie moczu,
 • w przypadku częściowej lub całkowitej niedrożności jelit, niedrożności porażennej jelit, atonii jelit,
 • w przypadku toksycznego rozszerzenia okrężnicy,
 • w przypadku ciężkiej postaci wrzodziejącego zapalenia okrężnicy,
 • w przypadku miastenii.


Ostrzeżenia i środki ostrożności


Przed rozpoczęciem stosowania leku Ditropan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Oksybutyninę należy podawać ostrożnie u osłabionych pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą Parkinsona, u dzieci, u pacjentów z neuropatią autonomicznego układu nerwowego, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego oraz zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Pacjenci z tych grup są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu leku.


Leki przeciwcholinergiczne należy podawać ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku
ponieważ mogą powodować zaburzenia poznawcze.


Zaburzenia żołądka i jelit: leki przeciwcholinergiczne mogą zmniejszać motorykę przewodu pokarmowego, dlatego należy podawać je ostrożnie u pacjentów z częściową lub całkowitą niedrożnością jelit, atonią jelit lub wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy.


Oksybutynina może nasilać tachykardię (przez co także nadczynność tarczycy, zastoinową niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, chorobę wieńcową i nadciśnienie tętnicze), zaburzenia poznawcze oraz objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.


Opisywano przeciwcholinergiczne oddziaływanie na OUN (np. omamy, pobudzenie,
splątanie, senność); zaleca się monitorowanie stanu pacjenta, zwłaszcza przez kilka
pierwszych miesięcy od rozpoczęcia terapii lub po zwiększeniu dawki; należy rozważyć
przerwanie leczenia lub zmniejszenie dawki w przypadku wystąpienia działania przeciwcholinergicznego na OUN.


Ponieważ oksybutynina może powodować jaskrę z wąskim kątem przesączania, należy
poinformować pacjentów o konieczności natychmiastowego kontaktu z lekarzem w przypadku utraty ostrości widzenia lub bólu oczu.


Oksybutynina może zmniejszać wydzielanie śliny co może prowadzić do próchnicy zębów, parodontozy lub kandydozy jamy ustnej.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z przepukliną rozworu przełykowego z towarzyszącym refluksem żołądkowo-przełykowym i (lub) przyjmujących jednocześnie leki takie jak bifosfoniany, ponieważ leki przeciwcholinergiczne mogą powodować lub nasilać zapalenie przełyku.


Podawanie oksybutyniny pacjentom podczas upałów lub w bardzo ciepłym pomieszczeniu może spowodować udar cieplny z powodu zmniejszenia wydzielania potu.


Obserwowano uzależnienie od oksybutyniny u pacjentów nadużywających leków lub
substancji odurzających w wywiadzie.


W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych chorób, należy przed
rozpoczęciem stosowania leku poinformować o tym lekarza.


Produkt zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ditropan należy poradzić się lekarza w przypadku, gdy lek został przepisany dziecku (nie zaleca się stosowania oksybutyniny u dzieci w wieku poniżej 5 lat).


Ditropan a inne leki


Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z oksybutyniną:

 • innych leków przeciwcholinergicznych, takich jak amantadyna (lek stosowany w leczeniu grypy i
  choroby Parkinsona),
 • innych przeciwcholinergicznych produktów leczniczych stosowanych w leczeniu choroby
  Parkinsona (np. biperyden, lewodopa),
 • leków przeciwhistaminowych (leki stosowane w leczeniu objawów alergii),
 • leków przeciwpsychotycznych – stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych, np. schizofrenia
  (pochodne fenotiazyny, pochodne butyrofenonu, klozapina),
 • chinidyny, glikozydów naparstnicy (stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca),
 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,
 • atropiny i związków pochodnych, takich jak atropinowe leki przeciwskurczowe
 • dipirydamolu (lek zapobiegający powstawaniu zakrzepów krwi).


Z powodu zmniejszenia motoryki żołądka oksybutynina może wpływać na wchłanianie innych leków z przewodu pokarmowego, np. może zwiększać wchłanianie digoksyny (stosowanej w leczeniu zaburzeń rytmu serca) i zmniejszać wchłanianie lidokainy (stosowanej w znieczuleniu miejscowym), paracetamolu (leku przeciwbólowego), soli litu (stosowanych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej), tetracyklin (antybiotyków), fenylbutazonu (leku przeciwzapalnego), sulfametoksazolu, kotrimoksazolu (antybiotyków) i leków o przedłużonym uwalnianiu.

Jednoczesne stosowanie oksybutyniny z inhibitorami cholinesterazy może zmniejszać skuteczność inhibitorów cholinesterazy.

Alkohol może nasilać uczucie senności spowodowane lekami przeciwcholinergicznymi, takimi jak oksybutynina.

Lek Ditropan z jedzeniem i piciem


Jedzenie nie wpływa na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią


W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Oksybutynina może być stosowana w ciąży tylko w przypadku, gdy jej zastosowanie jest bezwzględnie konieczne.


Niewielkie ilości oksybutyniny przenikają do mleka matki. Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn


Oksybutynina może powodować senność i niewyraźne widzenie. W przypadku wystąpienia tych objawów nie zaleca się prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn czy wykonywania czynności potencjalnie niebezpiecznych.


Lek Ditropan zawiera laktozę.


Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować lek Ditropan


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dorosłych


zazwyczaj zalecana dawka to 1 tabletka leku Ditropan 2 do 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki maksymalnej 4 tabletki na dobę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (w tym osłabieni pacjenci w podeszłym wieku)


2,5 mg 2 razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 5 mg 2 razy na dobę w celu uzyskania odpowiedniej odpowiedzi klinicznej pod warunkiem, że lek jest dobrze tolerowany.

Stosowanie u dzieci poniżej 5 lat


Nie zaleca się stosowania leku.


Stosowanie u dzieci powyżej 5 lat


Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie 1 tabletki leku Ditropan 2 razy na dobę. Następnie dawkę można zwiększać do 5 mg 2 do 3 razy na dobę.
Nie należy przekraczać dawki maksymalnej 3 tabletki na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ditropan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ditropan


Objawy przedawkowania oksybutyniny to: niepokój, pobudzenie, zaburzenia psychiczne, zaburzenia krążenia (zaczerwienienie, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, niewydolność krążenia), niewydolność oddechowa, i w ciężkich przypadkach, porażenie i śpiączka.

W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku ciężkiego przedawkowania pacjenta należy hospitalizować i monitorować czynność układu sercowo-naczyniowego.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Pominięcie zastosowania leku Ditropan


W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej lub
w krótkim odstępie czasu w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.


Przerwanie stosowania leku Ditropan


W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.


4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane podczas stosowania leku:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):


zaparcia,
nudności,
suchość w ustach,
ból głowy,
zawroty głowy,
senność,
niewyraźne widzenie,
sucha skóra.


Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):


biegunka,
wymioty,
zaburzenia świadomości (splątanie),
zmniejszenie wydzielania łez,
zatrzymanie moczu,
nagłe zaczerwienie.
Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej,
jadłowstręt,
zmniejszenie apetytu,
trudności w połykaniu.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zakażenia układu moczowego,
refluks żołądkowo-przełykowy,
pseudoniedrożność u pacjentów z grupy o podwyższonym ryzyku (pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci z zaparciami oraz leczeni innymi lekami zmniejszającymi perystaltykę jelit),
zaburzenia poznawcze u pacjentów w podeszłym wieku,
drgawki,
pobudzenie,
lęk,
omamy,
koszmary senne,
paranoja,
objawy depresji,
uzależnienie (u pacjentów z nadużyciem leków w wywiadzie)
tachykardia (przyspieszona czynność serca),
zaburzenia rytmu serca (arytmia),
udar cieplny,
nadciśnienie wewnątrzgałkowe,
wystąpienie jaskry z wąskim kątem przesączania,
rozszerzenie źrenic,
nadwrażliwość na światło,
zmniejszenie wydzielania potu,
reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, pokrzywka (miejscowe zmiany w postaci bąbli i rumienia na skórze), obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna objawiająca się obrzękiem i (lub) opuchnięciem
głównie w obrębie twarzy i kończyn).
nadwrażliwość.

Zgłaszanie działań niepożądanych


Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail:
[email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Ditropan


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacj

Co zawiera lek Ditropan:

 • Substancją czynną leku jest oksybutyniny chlorowodorek 5 mg
 • Pozostałe składniki to: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia stearynian, lak z indygotyną.

Jak wygląda lek Ditropan i co zawiera opakowanie


30 szt. – 2 blistry po 15 szt.
Blistry PVC/Al w tekturowym opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Sanofi-Aventis France
82, Avenue Raspail
Gentilly, 94250
Francja

Wytwórca
Sanofi Winthrop Industrie
30-36 Avenue Gustave Eiffel
37100 Tours
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel.: +48 22 280 00 00

Download leaflet

Before use, read the patient information leaflet which contains instructions, contraindications, information on adverse drug reactions and dosage as well as directions for use of the medicinal product, or consult a doctor or a pharmacist, as every drug may be hazardous to your health and life if used improperly.