The drug is available at: Poland Change country
Choose a product:
Atywia, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane, 21 szt.
Number of packages:
3 - +
Type of consultation:
Application and operation

Active ingredient :

Dienogest, Etynyloestradiol

Content:

1 tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i 2,00 mg dienogestu
(Dienogestum). Produkt zawiera 54,6 mg laktozy jednowodnej.

User information:

Wskazania do stosowania
Zapobieganie ciąży.
Leczenie średnio nasilonych postaci trądziku u kobiet, u których stosowanie doustnych środków
antykoncepcyjnych nie jest przeciwwskazane i u których odpowiednie leczenie miejscowe okazało się
nieskuteczne.

Contraindications:

Przeciwwskazania
Złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować, jeżeli występuje którykolwiek
ze stanów opisanych poniżej. Jeżeli któryś z nich wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania
tabletek, należy natychmiast przerwać ich przyjmowanie.
• nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu Atywia
• zakrzepica żylna występująca obecnie lub w przeszłości (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość
płucna)
• zakrzepica tętnicza występująca obecnie lub w przeszłości (np. zawał mięśnia sercowego, udar
naczyniowy mózgu) lub występujące w przeszłości lub obecnie dolegliwości, które mogą być
pierwszym objawem zakrzepicy (np. dławica piersiowa i przemijające niedokrwienie mózgu),
• poważne lub liczne czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy tętniczej:
- cukrzyca ze zmianami naczyniowymi
- ciężkie nadciśnienie tętnicze
- ciężka dyslipidemia
- dziedziczne lub nabyte predyspozycje do występowania zakrzepicy żylnej lub tętniczej, takie jak np.:
oporność na aktywowane białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S, hiperhemocysteinemia, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe,
antykoagulant toczniowy)
• palenie tytoniu (patrz punkt 4.4)
• występujące w przeszłości lub obecnie ciężkie choroby wątroby, do czasu powrotu parametrów
czynności wątroby do normy
• łagodny lub złośliwy guz wątroby stwierdzony obecnie lub w wywiadach
• rozpoznany lub podejrzewany hormonozależny rak piersi lub narządów rodnych
• krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie
• migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadach
• ciąża lub podejrzenie ciąży.

Pregnancy and lactation:

Ciąża i laktacja
Produktu Atywia nie należy przyjmować w czasie ciąży.
Jeśli stwierdzi się ciążę w czasie stosowania produktu, należy go natychmiast odstawić. Badania
epidemiologiczne nie wykazały ani zwiększenia ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u dzieci,
których matki przyjmowały doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani działania
teratogennego, gdy środki te były nieumyślnie stosowane we wczesnym okresie ciąży. Nie
prowadzono takich badań dla produktu Atywia.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu Atywia podczas ciąży nie są wystarczające do
wyciągnięcia wniosków dotyczących wpływu produktu na ciążę oraz stan zdrowia płodu
i noworodka. Do chwili obecnej nie ma odpowiednich danych epidemiologicznych.
W badaniach na zwierzętach, prowadzonych w czasie ciąży i laktacji, obserwowano występowanie
działań niepożądanych produktu (patrz rozdział 5.3). W oparciu o powyższe badania nie można
wykluczyć działań niepożądanych związanych z wpływem hormonalnych substancji czynnych.
Stosowanie innych doustnych środków antykoncepcyjnych u kobiet ciężarnych nie wskazuje na ich
działania niepożądane.
Złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie należy przyjmować w czasie karmienia piersią,
gdyż mogą zmniejszać laktację i zmieniać skład mleka karmiącej matki. Niewielkie ilości steroidów
lub ich metabolitów mogą przenikać do mleka matki i wpływać na zdrowie dziecka.

Side effects:

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Jeżeli wystąpi którykolwiek z objawów lub czynników ryzyka wymieniony poniżej, należy z każdą
pacjentką indywidualnie omówić korzyści i ryzyko związane z przyjmowaniem złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych, zanim podejmie się decyzję o ich stosowaniu. W razie pogorszenia się,
zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy podanych poniżej objawów pacjentka powinna
skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje czy produkt należy odstawić.
• Zaburzenia krążenia krwi
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zwiększa się
ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej (Venous thromboembolism - VTE), np. zakrzepicy
żył głębokich, zatoru tętnicy płucnej. Ryzyko to jest większe w pierwszym roku stosowania doustnych
środków antykoncepcyjnych, ale mniejsze niż ryzyko wystąpienia VTE u kobiet w ciąży (które ocenia
się na 60 przypadków na 100 000 kobiet ciężarnych). VTE kończy się zgonem w 1-2% przypadków.
U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zakrzepy mogą wystąpić, choć
bardzo rzadko, w innych naczyniach krwionośnych, np. wątroby, krezki, nerek lub oka. Nie jest jasne,
czy istnieje związek między występowaniem wyżej wymienionych przypadków a stosowaniem
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Objawami zakrzepicy żylnej lub tętniczej mogą być:
• jednostronny ból i (lub) obrzęk kończyny dolnej,
• nagły, silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia,
• nagła duszność,
• nagły kaszel,
• nietypowe, nasilone i przedłużające się bóle głowy,
• nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku,
• podwójne widzenie,
• mowa niewyraźna lub afazja,
• zawroty głowy, omdlenia,
• zapaść z napadem padaczkowym lub bez napadu,
• niedowład lub znaczne drętwienie obejmujące jedną stronę lub część ciała,
• zaburzenia ruchowe,
• ostry brzuch.
Ryzyko wystąpienia żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet zwiększa się wraz z:
• wiekiem (ryzyko zwiększa się dodatkowo w miarę zwiększania ilości wypalanych papierosów
i z wiekiem, zwłaszcza u kobiet powyżej 35 lat)
• występowaniem choroby zakrzepowo-zatorowej u rodzeństwa lub w młodym wieku u rodziców.
Jeżeli występują wrodzone predyspozycje, przed podjęciem decyzji o stosowaniu hormonalnych
środków antykoncepcyjnych należy poradzić się lekarza.
• długotrwałym unieruchomieniem, operacją, zabiegami chirurgicznymi kończyn dolnych, ciężkimi
urazami. W tych sytuacjach zaleca się odstawienie doustnych środków antykoncepcyjnych
(przynajmniej 4 tygodnie przed planowaną operacją) i ponowne ich zastosowanie dopiero po upływie
2 tygodni od powrotu do zdrowia. Jeżeli nie przerywa się przyjmowania tabletek, należy rozważyć
wprowadzenie leczenia przeciwzakrzepowego.
• otyłością (indeks masy ciała powyżej 30 kg/m2 pc.)
• migreną
• nie ma jednomyślności co do roli, jaką odgrywa obecność żylaków i zakrzepowe zapalenie żył
powierzchownych w występowaniu lub nasilaniu się zakrzepicy żylnej.
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych zwiększa się wraz z:
• wiekiem,
• dyslipoproteinemią,
• nadciśnieniem tętniczym,
• wadami zastawkowymi serca,
• migotaniem przedsionków
• paleniem papierosów (kobietom w wieku powyżej 35 lat należy zdecydowanie zalecić zaprzestanie
palenia, jeżeli decydują się na stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych).
Obecność jednego poważnego lub wielu czynników ryzyka wystąpienia chorób naczyń żylnych lub
tętniczych może być również przeciwwskazaniem do stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. Należy także rozważyć możliwość zastosowania leczenia przeciwzakrzepowego.
Pacjentkę należy poinformować, że w przypadku wystąpienia objawów, które mogą wskazywać na
zakrzepicę powinna skontaktować się z lekarzem. W przypadku podejrzewania lub stwierdzenia
zakrzepicy, należy odstawić hormonalne środki antykoncepcyjne. W czasie leczenia
przeciwzakrzepowego należy stosować inne metody antykoncepcji.
Należy wziąć pod uwagę zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie
połogu (patrz punkt 4.6).
Inne schorzenia, które mogą prowadzić do zaburzeń krążenia krwi to, np. cukrzyca, toczeń
rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe stany zapalne jelita grubego
(choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego).
Zwiększenie częstości lub nasilenia bólów migrenowych, występujących podczas stosowania
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (objawy schorzeń naczyniowo-mózgowych) mogą być
powodem do natychmiastowego odstawienia tych produktów.
• Nowotwory
Badania epidemiologiczne wykazały zwiększenie ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy w czasie
długotrwałego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Jednakże ryzyko to może nie mieć
bezpośredniego związku ze stosowaniem tych produktów, lecz wynikać z określonych zachowań
seksualnych lub innych czynników, jak np. infekcji wirusem brodawczaka (HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych udowodniła, że u kobiet przyjmujących hormonalne środki
antykoncepcyjne nastąpiło nieznaczne zwiększenie względnego ryzyka (RR=1,24) zachorowania na
raka piersi. Ryzyko to stopniowo zanika w ciągu 10 lat po odstawieniu hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. U kobiet w wieku poniżej 40 lat rak sutka występuje rzadko; liczba przypadków
jego występowania wśród kobiet stosujących hormonalną antykoncepcję obecnie lub
w przeszłości, jest mniejsza w porównaniu z całkowitym ryzykiem zapadalności na raka sutka w tej
grupie wiekowej. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związków przyczynowych.
Obserwowane niewielkie zwiększenie ryzyka występowania raka sutka może być związane z jego
wczesnym wykrywaniem, ze stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub
współdziałaniem obu tych czynników. Wśród kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną, rak sutka
jest częściej wykrywany w jego nie zaawansowanej postaci, niż u kobiet, które nigdy nie stosowały
złożonych środków antykoncepcyjnych.
W czasie stosowania środków hormonalnych w rzadkich przypadkach opisywano łagodne lub jeszcze
rzadziej złośliwe guzy wątroby, które mogą prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu krwawień
do jamy brzusznej. W przypadku wystąpienia poważnych dolegliwości w obrębie nadbrzusza,
powiększenia wątroby lub objawów krwawienia w obrębie jamy brzusznej, w różnicowaniu należy
wziąć pod uwagę możliwość obecności guza wątroby.
• Inne choroby
U kobiet ze zwiększonym stężeniem triglicerydów we krwi (lub w wywiadach rodzinnych), które
stosują doustne antykoncepcyjne środki hormonalne, zwiększa się ryzyko wystąpienia zapalenia
trzustki.
U wielu kobiet przyjmujących hormonalne środki antykoncepcyjne stwierdzono nieznaczne
podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku klinicznie znaczącego podwyższenia ciśnienia,
należy natychmiast odstawić hormonalne środki antykoncepcyjne. Nie dowiedziono zależności
między przyjmowaniem produktów hormonalnych a występowaniem nadciśnienia tętniczego.
Jednakże, jeśli wystąpi utrzymujące się, znaczące klinicznie nadciśnienie nie poddające się leczeniu,
należy odstawić hormonalne środki antykoncepcyjne. Po powrocie wartości ciśnienia do normy
można kontynuować leczenie produktami hormonalnymi.
W czasie ciąży oraz podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych mogą
występować lub nasilać się następujące choroby: żółtaczka i (lub) świąd zależne od zastoju żółci,
kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy,
pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, otoskleroza z utratą słuchu (chociaż nie dowiedziono
ich bezspornego związku z przyjmowaniem produktów).
Wystąpienie ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby powoduje konieczność
odstawienia doustnych antykoncepcyjnych produktów hormonalnych, do czasu powrotu jej funkcji do
normy. W razie powtórnego wystąpienia żółtaczki zastoinowej lub świądu, które po raz pierwszy były
obserwowane w czasie ciąży lub w czasie poprzedniego stosowania doustnych środków
antykoncepcyjnych, należy je również odstawić.
Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na obwodową insulinooporność i tolerancję
glukozy, lecz brak jest dowodów potwierdzających konieczność zmiany sposobu leczenia kobiet
z cukrzycą. Kobiety te powinny znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie w
początkowym okresie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.
Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych obserwowano nasilenie
choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Czasem mogą wystąpić przebarwienia na skórze twarzy, szczególnie u kobiet, u których wystąpiły one
w czasie ciąży. Kobiety mające takie predyspozycje, powinny podczas stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych, unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.
Badania lekarskie
Przed przyjęciem produktu Atywia po raz pierwszy lub po przerwie w jego stosowaniu, należy
przeprowadzić dokładny wywiad lekarski i rodzinny oraz stwierdzić, że pacjentka nie jest w ciąży.
Należy przeprowadzić pomiar ciśnienia krwi i badanie lekarskie w kierunku przeciwwskazań (patrz
punkt 4.3 i 4.4). Lekarz powinien poinformować pacjentkę, by zapoznała się z treścią ulotki
informacyjnej i zastosowała do podanych w niej zaleceń. Częstość wykonywania badań i ich rodzaj
ustala lekarz indywidualnie dla każdej pacjentki.
Należy poinformować pacjentkę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed infekcją
wirusem HIV (AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności działania
Skuteczność działania doustnych środków antykoncepcyjnych może zmniejszać się w przypadku
pominięcia tabletek, wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki (patrz punkt 4.2) oraz w czasie
jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Nieprawidłowości cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich doustnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne
krwawienie (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych miesiącach
przyjmowania tabletek. Dlatego właściwa ocena przyczyny występowania nieregularnych krwawień
możliwa jest dopiero po okresie adaptacyjnym organizmu, trwającym około trzy cykle.
Jeżeli nieregularne krwawienia występują lub utrzymują się po uprzednich regularnych cyklach,
należy rozważyć przyczyny nie związane z działaniem hormonów i przeprowadzić odpowiednie
badania diagnostyczne (z wyłyżeczkowaniem jamy macicy włącznie, jeśli to konieczne) w celu
rozpoznania nowotworu lub stwierdzenia ciąży.
U niektórych kobiet w czasie przerwy w przyjmowaniu tabletek krwawienie z odstawienia może nie
wystąpić. Jeżeli produkt stosowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 4.2,
prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo małe. Jeżeli jednak nie przyjmowano produktu
zgodnie z zaleceniami i krwawienie z odstawienia nie wystąpiło raz lub dwukrotnie, wówczas przed
dalszym stosowaniem produktu należy sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Interakcje lekowe, w wyniku których zwiększone jest wydalanie hormonów płciowych, mogą
doprowadzić do krwawień międzymiesiączkowych i zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej
produktu (patrz punkt 4.5).
Produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum) nie mogą być przyjmowane
podczas stosowania produktu Atywia, ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia substancji
czynnych w surowicy krwi i zmniejszenia skuteczności działania środka antykoncepcyjnego (patrz
punkt 4.5).
Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni
przyjmować tego leku.

Interaction with other drugs:

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
• Interakcje
Interakcje między doustnymi produktami antykoncepcyjnymi i innymi lekami, mogą powodować
krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność środków antykoncepcyjnych. W piśmiennictwie
opisano następujące interakcje:
Metabolizm wątrobowy
Możliwe są interakcje z lekami indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą zwiększać klirens
hormonów płciowych (np. fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i
prawdopodobnie również okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz
preparaty zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)).
Zaburzenia krążenia jelitowo-wątrobowego
Wyniki niektórych badań klinicznych wskazują, że pod wpływem stosowania antybiotyków z grupy
penicylin i tetracyklin, krążenie jelitowo-wątrobowe estrogenów, a więc również etynyloestradiolu
może się zmniejszać.
Kobiety leczone którymkolwiek z wymienionych leków powinny tymczasowo stosować - oprócz
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego - mechaniczną metodę antykoncepcji lub wybrać
inną metodę zapobiegania ciąży. Podczas przyjmowania leków indukujących enzymy mikrosomalne
oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia powinna być stosowana mechaniczna metoda
antykoncepcji. Kobiety leczone antybiotykami (z wyjątkiem ryfampicyny i gryzeofulwiny) powinny
stosować mechaniczną metodę antykoncepcji do 7 dni po zakończeniu antybiotykoterapii. Jeżeli okres
stosowania mechanicznej metody antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego opakowania
złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego, następne opakowanie należy zacząć natychmiast,
nie robiąc 7-dniowej przerwy.
Doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków, których stężenia w
osoczu i tkankach mogą się zwiększać (np. cyklosporyny) lub zmniejszać (np. lamotrygina).
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania leków, aby
rozpoznać możliwe interakcje.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Przyjmowanie steroidowych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia białek osocza (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry krzepnięcia oraz
fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości
prawidłowych.

Dosage:

Dawkowanie i sposób podawania
Sposób przyjmowania produktu Atywia
Tabletki należy zażywać codziennie o stałej porze dnia, popijając w razie potrzeby płynem. Przyjmuje się jedną tabletkę produktu na dobę przez kolejnych 21 dni. Przez następnych 7 dni nie przyjmuje się tabletek i w czasie tej przerwy rozpoczyna się krwawienie z odstawienia. Zwykle występuje ono 2. lub 3. dnia po przyjęciu ostatniej tabletki produktu i może trwać jeszcze, gdy przyjmuje się tabletkę z następnego opakowania.
Jeśli pacjentka zacznie stosować produkt Atywia w pierwszym dniu menstruacji, będzie natychmiast chroniona przed ciążą.
Przyjmowanie produktu Atywia po raz pierwszy
• Jeżeli w ostatnim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Pierwszą tabletkę produktu należy przyjąć w pierwszym dniu cyklu (w dniu wystąpienia krwawienia miesiączkowego).
• Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony środek antykoncepcyjny
Przyjmowanie produktu Atywia należy rozpocząć następnego dnia po 7-dniowej przerwie wynikającej ze schematu stosowania dotychczasowego preparatu lub następnego dnia po przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki (bez zawartości hormonów) z aktualnego opakowania.
• Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała tylko monoterapię progestogenową (w postaci minitabletki, iniekcji lub implantów)

Stosowanie produktu Atywia można rozpocząć w dowolnym dniu, tzn. można go przyjąć zamiast minitabletki następnego dnia o tej samej porze lub w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja, lub w dniu usunięcia implantu.
• Przyjmowanie produktu po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Pacjentka może natychmiast rozpocząć przyjmowanie produktu Atywia i wówczas nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Przyjmowanie produktu po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Przyjmowanie produktu Atywia należy rozpocząć między 21. a 28. dniem po porodzie lub po poronieniu. Jeżeli stosowanie produktu rozpocznie się później, to w ciągu pierwszych 7 dni zażywania tabletek należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. U pacjentek, które po porodzie lub po poronieniu odbyły stosunek, przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić czy pacjentka nie jest w ciąży lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Kobiety karmiące piersią: patrz punkt 4.6.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeśli minęło mniej niż 12 godzin, skuteczność działania produktu jest zachowana. Należy przyjąć tabletkę tak szybko, jak to możliwe i zażyć następną o zwykłej porze.
Jeśli minęło więcej niż 12 godzin, skuteczność działania produktu może być zmniejszona. W tym przypadku należy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:
1. przerwa w przyjmowaniu tabletek nie powinna być nigdy dłuższa niż 7 dni,
2. nieprzerwany, 7-dniowy okres przyjmowania tabletek jest niezbędny do dostatecznego zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajniki.

Zalecenia, zgodnie z którymi należy postępować w przypadku:
• Pominięcia tabletki w 1. tygodniu
Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Pozostałe zażywa się o stałej porze. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne, np. prezerwatywy. Jeśli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki utrzymywano stosunki seksualne, istnieje możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostało pominiętych i im bliżej 7-dniowej przerwy w stosowaniu produktu, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

• Pominięcia tabletki w 2. tygodniu
Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Pozostałe zażywa się o stałej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki produkt przyjmowano prawidłowo, nie trzeba stosować dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli natomiast pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkowe metody zapobiegające ciąży.

• Pominięcia tabletki w 3. tygodniu
Ryzyko zmniejszenia niezawodności działania antykoncepcyjnego jest bardzo duże z powodu
zbliżającej się 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeżeli wybierze się jedną z podanych
poniżej możliwości, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych pod
warunkiem, że w siedmiodniowym okresie poprzedzającym pominięcie tabletki pozostałe
przyjmowane były zgodnie z zaleceniem. Jeżeli jednak nie zażywano tabletek w sposób właściwy,
należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 1. i stosować dodatkowe metody
antykoncepcyjne przez 7 kolejnych dni.
1. Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej, a następną o zwykłej porze, nawet
jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Przyjmowanie tabletek z następnego
opakowania należy rozpocząć od razu po dokończeniu aktualnego, czyli bez 7-dniowej przerwy
między opakowaniami. Krwawienie wystąpi po dokończeniu drugiego opakowania, ale w dniach
przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub krwawienie.
2. Pacjentka może również nie przyjmować już tabletek z aktualnego opakowania, zrobić 7-dniową
lub krótszą przerwę (trzeba również wliczyć dzień, w którym pominięto tabletkę) po której należy
kontynuować zażywanie tabletek z następnego opakowania.
Jeśli pacjentka zapomniała o zażyciu kilku tabletek i w czasie pierwszej przerwy w ich przyjmowaniu
nie wystąpiło spodziewane krwawienie, należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży.
Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych
Jeśli wymioty lub ostra biegunka wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po zażyciu tabletki,
substancje czynne mogą nie wchłonąć się całkowicie. Należy niezwłocznie przyjąć
następną tabletkę produktu. Jeżeli upłynęło więcej niż 12 godzin, wówczas należy
postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletek.
Jeżeli pacjentka nie chce zmieniać ustalonego schematu dawkowania, powinna
przyjąć dodatkową tabletkę (tabletki) z następnego opakowania.
Postępowanie w przypadku zamiaru opóźnienia lub zmiany terminu wystąpienia krwawienia
Można opóźnić wystąpienie krwawienia, jeżeli po dokończeniu aktualnego opakowania
rozpocznie się przyjmowanie tabletek z następnego, bez 7- dniowej przerwy. Można
zażywać tabletki nawet do wyczerpania tego opakowania. W czasie stosowania tabletek
z następnego opakowania może pojawić się niewielkie krwawienie lub plamienie. Kolejne
opakowanie należy rozpocząć po 7- dniowej przerwie.
Aby przesunąć termin wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia, niż wynikający
ze schematu przyjmowania produktu, należy skrócić następną przerwę w przyjmowaniu tabletek o tyle
dni, o ile zamierza się przesunąć termin wystąpienia krwawienia. Im krótsza przerwa w przyjmowaniu
tabletek tym większe ryzyko, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia. Niewielkie krwawienie lub
plamienie może wystąpić w czasie stosowania następnego opakowania produktu.

Remarks:

Produkt Atywia jest złożonym doustnym hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym zawierającym
etynyloestradiol i dienogest jako gestagen.
Działanie antykoncepcyjne produktu Atywia oparte jest na współdziałaniu wielu czynników,
z których najważniejsze to zahamowanie owulacji i zmiany wydzieliny szyjki macicy.
Dienogest jest pochodną nortestosteronu, która w porównaniu do innych syntetycznych gestagenów,
w badaniach in vitro wykazuje 10 do 30 razy słabsze powinowactwo do receptora progesteronowego.
W badaniach in vivo prowadzonych na zwierzętach wykazuje działanie przeciwandrogenne wynoszące
około jednej trzeciej aktywności octanu cyproteronu oraz silne działanie progestagenne. Dienogest nie
wykazuje znamiennej androgennej, mineralokortykoidowej lub glikokortykoidowej aktywności
in vivo.

Download leaflet

Before use, read the patient information leaflet which contains instructions, contraindications, information on adverse drug reactions and dosage as well as directions for use of the medicinal product, or consult a doctor or a pharmacist, as every drug may be hazardous to your health and life if used improperly.