Załóż bezpłatne konto

Hasło powinno zawierać:
 • Minimum 8 znaków
 • Jedną małą literę
 • Jedną dużą literę
 • Jedną cyfrę oraz znak specjalny (np. @,#,5)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Użytkowniku, Szanowna Użytkowniczko,

Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodne z wymogami RODO:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DIMEDIC Ltd. z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside, Wielka Brytania („Administrator”). Z Administratorem możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pod adresem e-mail: dpo@dimedic.eu.
 2. Administrator zbiera następujące Twoje dane osobowe: (a) w procesie rejestracji w www.dimedic.eu : e-mail, data urodzenia, (b) w procesie zamawiania usług telemedycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, PESEL, dane o zdrowiu podane przez Ciebie w formularzu medycznym lub w inny sposób wskazany w regulaminie usług.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. w celu realizacji świadczonych przez naszą przychodnię na Twoją rzecz usług profilaktyki i opieki zdrowotnej oraz zarządzania tymi usługami, w tym: (a) zarejestrowania w przychodni i utworzenia Twojego osobistego Panelu Pacjenta, w którym zapisywane są Twoje dane personalne i zdrowotne oraz informacje o realizacji naszych usług, (b) zweryfikowania Twojej tożsamości, (c), kontaktowania się w zakresie niezbędnym dla wykonania naszych usług, np. w celu weryfikacji informacji koniecznych dla przeprowadzenia konsultacji medycznej lub dostawy recepty, przypomnienia o zalecanych działaniach profilaktycznych, (d) przeprowadzenia wywiadu i konsultacji medycznej on-line oraz postawienia diagnozy lekarskiej, (e) przeprowadzenia i udokumentowania procesu leczenia w naszej przychodni [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i h) RODO]. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, ale jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do ustalenia Twojej tożsamości lub prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa; niepodanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub medycznym spowoduje, że nie będziemy mogli wykonać naszych usług, w tym dokonać rejestracji w Dimedic.eu lub udzielić konsultacji medycznej
  2. jeśli wyrazisz na to zgodę - możemy udostępnić Twoje dane zgromadzone w naszej przychodni (dane o zdrowiu, dokumentację medyczną, historię leczenia) innemu podmiotowi leczniczemu udzielającemu świadczeń medycznych za pośrednictwem www.dimedic.eu, na potrzeby dokonywanej przez ten podmiot na Twoją rzecz konsultacji medycznej [podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a) RODO]; obecnie takim podmiotem jest Dimedic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Polska), 91-341, ul. Pojezierska 90A. Takie udostępnienie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji usług Administratora; o zgodę pytamy przy każdej konsultacji medycznej.
  3. jeśli wyrazisz na to zgodę - dane z konsultacji medycznej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym, o którym mowa w pkt 3.2, wraz z dokumentacją medyczną, mogą zostać przekazane Administratorowi i zapisane w dokumentacji naszej przychodni na potrzeby przetwarzania określonego w pkt 3.1 [podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a) RODO]; ww. zgody możesz udzielić w trakcie konsultacji medycznej świadczonej przez ww. podmiot leczniczy, za pomocą funkcjonalności udostępnionej w serwisie www.dimedic.eu. Takie przekazanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji usług Administratora, pozwala nam jednak – w ramach kolejnych konsultacji medycznych - dokonać możliwie dokładnej oceny Twojego stanu zdrowia i dotychczasowego przebiegu leczenia. O zgodę pytamy przy każdej konsultacji medycznej;
  4. jeżeli wyrazisz na to zgodę – możemy kierować do Ciebie materiały informacyjne i promocyjne z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, a także dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem www.dimedic.eu, w tym oferty lub ankiety, za pośrednictwem Panelu Pacjenta lub e-mail [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]; powyższa zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem przesłania ww. materiałów;
  5. możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w niezbędnym zakresie, na potrzeby ustawowych obowiązków z zakresu rachunkowości i rozliczeń podatkowych oraz w związku z dochodzeniem roszczeń dotyczących naszych usług [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO].
 4. Usługi telemedyczne naszej przychodni oraz innych podmiotów leczniczych udzielających konsultacji medycznych za pośrednictwem www.dimedic.eu są wspierane przez system informatyczny. Pomaga on wstępnie weryfikować Twoje dane mające znaczenie dla diagnozy medycznej już na etapie przekazania przychodni wypełnionego formularza medycznego. Oznacza to, że w tym zakresie Administrator lub inny wybrany przez Ciebie w serwisie www.dimedic.eu podmiot leczniczy może podejmować decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, połączonym z oceną niektórych czynników dotyczących Twojego zdrowia lub zachowania (profilowaniu). Polega to na badaniu, czy podane przez Ciebie w formularzu medycznym informacje lub dane z Twoich poprzednich konsultacji stanowią jednoznaczne przeciwwskazanie do przeprowadzenia danej konsultacji medycznej. Konsekwencją tak dokonanej oceny może być zakwalifikowanie danego przypadku do grupy ryzykownych konsultacji medycznych i odmowa dalszego przeprowadzenia danej konsultacji medycznej lub przepisania leku. Dzieje się tak np. wtedy, gdy podane przez Ciebie informacje zdecydowanie wykluczają możliwość przeprowadzenia danej terapii/przepisania danego leku lub rodzą wątpliwość co do możliwości przeprowadzenia rzetelnego wywiadu medycznego. Zapewniamy, że rozwiązanie takie ma na celu zachowanie najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, jest poddawane stałej weryfikacji pod względem zasadności i poprawności stosowanych kryteriów oceny oraz jest wyrazem Troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów. Ponieważ oceny dokonujemy przy wykorzystaniu podanych przez Ciebie danych o zdrowiu, warunkiem takiego działania i ostatecznego wykonania usług Administratora lub innego wybranego przez Ciebie w serwisie www.dimedic.eu podmiotu leczniczego jest udzielona przez Ciebie zgoda na dokonywanie ww. automatycznego przetwarzania danych. Niezależnie od tego, w przypadku otrzymania odmowy dalszego przeprowadzenia konsultacji medycznej masz prawo zakwestionować tę decyzję i wyrazić swoje stanowisko w sprawie kontaktując się z nami/innym wybranym przez Ciebie w serwisie www.dimedic.eu podmiotem leczniczym za pośrednictwem Panelu Pacjenta, a my/dany podmiot leczniczy zapewnimy Ci ponowną ocenę danego przypadku z udziałem personelu medycznego. Jeżeli zdecydujesz się na usługi innego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych za pośrednictwem www.dimedic.eu, w tym – przychodni Dimedic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zgody na takie automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, udzielasz wybranemu przez siebie podmiotowi leczniczemu.
 5. Ilekroć podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnąć ją w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego monitorującego zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem.
 6. Administrator może przekazać Twoje dane, w niezbędnym zakresie, podmiotom obsługującym niezbędne procesy związane z jego bieżącym funkcjonowaniem, np. personelowi przychodni, podmiotom świadczącym obsługę księgową, prawną, pośrednictwa w płatnościach, usług informatycznych, dostarczania przesyłek. Twoje dane mogą być w ten sposób przekazane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku dane będą przekazane na podstawie zawartych z danym podmiotem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, a Ty będziesz miał prawo żądać kopii tych klauzul kierując stosowne żądanie na adres: dpo@dimedic.eu. Jeżeli wyrazisz stosowną zgodę zgodnie z pkt 3.2), odbiorcą Twoich danych będzie Dimedic Polska Sp. z o.o. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do organizacji międzynarodowych.
 7. Twoje dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o przechowywaniu dokumentacji medycznej, rachunkowości, prawa podatkowego), okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, względnie – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.