REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PLATFORMIE DIMEDIC.EU

Wersja z dnia 14.11.2023 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Dimedic Limited usług drogą elektroniczną w ramach dostarczanej Platformy.
 2. Dimedic Limited świadczy usługi polegające na udostępnianiu Platformy umożliwiającej skorzystanie z Usług świadczonych przez jej Partnera Dimedic Polska Sp. z o.o. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sieci Internet.
 3. Umowa dotycząca korzystania z Usług zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika i obowiązuje przez czas korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych w ramach Platformy.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Chatbot - czat udostępniony przez Dimedic Limited, za pośrednictwem którego Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi Pacjenta Dimedic Polska Sp. z o.o. od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 20:00.
 2. Cookies - informacje zapisywane przez serwer Dimedic.eu na komputerze Pacjenta, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z naszą Platformą. Polityka plików cookie dostępna jest pod adresem: https://dimedic.eu/pl/polityka-plikow-cookie;
 3. Dane kontaktowe – e-mail medadmin@dimedic.eu;
 4. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Dimedic Limited - Dimedic Limited zarejestrowana w rejestrze spółek Anglii i Walii pod numerem 9290911, z siedzibą pod adresem: 104 Close, Quayside, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, NE1 3RF, Wielka Brytania, posiadająca również oddział w Polsce, tj. Dimedic Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90A, 91-341 Łódź zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000991863 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego);
 6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Dimedic Limited, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatycznego otrzymywania na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Platformą oraz , o której mowa w niniejszym Regulaminie;
 7. Partner – naszymi partnerami są: Dimedic Polska Sp. z o.o., który prowadząc podmiot leczniczy samodzielnie odpowiada za poprawność, zgodność z prawem oraz jakość świadczeń zdrowotnych oraz konsultacji udzielonych Pacjentowi w ramach świadczeń oferowanych na Platformie, a także DOZ.pl Sp. z o.o. i ePRUF S.A., do których Użytkownik może przenieść się za pomocą wtyczek dostępnych na Platformie;
 8. Platforma - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, dostępna pod adresem dimedic.eu/pl , za pośrednictwem  której udostępniane są ogólne informacje dotyczące ochrony zdrowia oraz udzielane są zindywidualizowane telemedyczne świadczenia zdrowotne oraz konsultacje w zakresie zdrowia.
 9. Polityka Prywatności - dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, który dostępny jest pod adresem https://dimedic.eu/pl/polityka-prywatnosci ;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin; Użytkownik może swobodne zapoznać się z Regulaminem na stronie internetowej pod adresem: https://dimedic.eu/pl/regulamin;
 11. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci telekomunikacyjnej;
 12. Sieć telekomunikacyjna – systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.
 13. Usługi - usługi, które Dimedic Limited świadczy za pośrednictwem Platformy;
 14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta;
 15. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Platformy.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU

 1.                 Dimedic Limited świadczy na rzecz Użytkowników Usługi obejmujące następujące funkcjonalności Platformy:
  1.     usługa Newsletter;
  2.     założenie i prowadzenie konta (Profilu Pacjenta) na Platformie;
  3.      usługi marketingowe;
  4.     program lojalnościowy;
  5.     usługi informacyjne kierowane do Użytkowników;
  6.      kontakt z Użytkownikami w sprawach technicznych;
  7.     dostarczanie Chatbota w celu komunikacji z Użytkownikami oraz w celu świadczenia usług przez Dimedic Polska Sp. z o.o.;
  8.     organizacja środków technicznych niezbędnych do dokonania płatności za usługi świadczone przez Dimedic Polska Sp. z  o.o. na podstawie postanowień odrębnego Regulaminu;
  9.       rejestracja na konsultację lekarską lub inne świadczenia  udzielane przez Dimedic Polska Sp. z o.o.;
 2.                 Aby założyć konto na Platformie, powinieneś podać swoje Dane Osobowe w formularzu dostępnym pod adresem https://dimedic.eu/pl/dimedic/registration, utworzyć hasło, a następnie uzupełnić dane podane w Panelu Pacjenta oraz postępować zgodnie z treścią komunikatów wyświetlanych na ekranie urządzenia.
 3.                 Dimedic Limited nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Ciebie nieprawidłowych danych.
 4.                 W celu rejestracji na konsultacje lekarskie lub inne świadczenia powinieneś skorzystać z widocznych dla Ciebie funkcjonalności Platformy oraz postępować zgodnie z treścią komunikatów wyświetlanych na ekranie urządzenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych naszych Użytkowników jest Dimedic Limited.
 2. Zasady przetwarzania Danych Osobowych naszych Użytkowników określa Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://dimedic.eu/pl/polityka-prywatnosci.

ZASADY KORZYSTANIA Z NASZEJ PLATFORMY

 1. Korzystając z naszej Platformy zobowiązujesz się korzystać z niej w zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Korzystając ze świadczonych przez nas Usług, zobowiązujesz się nie używać słów uznawanych powszechnie za obelżywe lub wulgarne, a także zachowywać się i komunikować w sposób nienaruszający dóbr osobistych członków naszego personelu, personelu naszych Partnerów, ani innych Użytkowników korzystających z Platformy.
 3. Twoje działania podejmowane na naszej Platformie nie powinny zakłócać jej prawidłowego funkcjonowania.
 4. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Użytkownika jest podawanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Niedozwolone  jakiekolwiek próby wprowadzania do Platformy szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki”, etc.).
 6. Korzystając z naszej Platformy akceptujesz fakt, że ogólne informacje dotyczące ochrony zdrowia zamieszczone na Platformie nie zastępują porady lekarskiej.

ZASTRZEŻENIA

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1.       odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług na Twoją rzecz, jeśli naruszysz postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, bądź podejmiesz takie działania, które ingerują w niezakłócone korzystanie z Usług na Platformie przez innych Użytkowników,
 2.       odmowy świadczenia Usług w przypadku podania przez Ciebie błędnych lub nieprawdziwych danych niezbędnych do świadczenia Usług,
 3.        tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności konserwacyjne lub działania związane z modyfikacją Platformy. Jednocześnie zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej. O wszystkich ograniczeniach w korzystaniu z Platformy poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile będzie to możliwe.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z NASZEJ PLATFORMY

 1.          Korzystanie z naszej Platformy wymaga:
  1.          dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet,
  2.         posiadania adresu elektronicznego (e-mail),
  3.          korzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych, plików PDF, z włączoną obsługą plików Cookies. Wyświetlanie Platformy za pomocą innych przeglądarek internetowych jest możliwe, ale może powodować nieprawidłowości w jego działaniu.
 2.          Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Platformy ponosisz we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.

NEWSLETTER

 1.        Świadczenie Usługi Newsletter polega na bezpłatnym, cyklicznym przesyłaniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej i po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na korzystanie z tej Usługi.
 2.        Usługa Newsletter jest świadczona przez czas nieoznaczony z zastrzeżeniem ust. 5.
 3.        Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub marketingowe.
 4.        Zapisanie się do Newslettera i wyrażenie zgody na jego otrzymywanie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Newsletter. W celu aktywacji Usługi Newsletter powinieneś:
  1.         posiadać aktywny adres e-mail,
  2.         skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  3.          złożyć zamówienie poprzez oznaczenie odpowiedniego checkboxa i podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Platformie swojego adresu poczty elektronicznej i innych wymaganych danych.
 5.        Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 6.        Chcąc wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newsletter powinieneś kliknąć w link dezaktywacyjny zawarty w stopce Newslettera lub skontaktować się z nami, używając naszych Danych kontaktowych.
 7.        Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących nam lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez naszej zgody stanowić może naruszenie prawa.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zawierając z nami umowę świadczenia usług drogą elektroniczną, która jest umową zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, możesz w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie Ci przysługiwało, jeżeli świadczenie stanowiące przedmiot umowy zostało wykonane przed upływem terminu do odstąpienia, za Twoją wyraźną zgodą, a Ty zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas lub naszego Partnera utracisz prawo odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, możesz zrealizować, przesyłając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy na nasz adres e-mail medadmin@dimedic.eu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może, choć nie musi, być złożone przez Ciebie na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do naszego Regulaminu.

REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy uznasz, że Usługi nie są przez nas realizowane zgodnie z naszym Regulaminem, możesz złożyć reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na nasz adres medadmin@dimedic.eu lub pocztą na adres siedziby naszego oddziału, tj. ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź. W treści zgłoszenia podaj: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 2. Jeżeli podane przez Ciebie informacje lub dane będą wymagały uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą przed rozpatrzeniem reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedzi na Twoją reklamację udzielimy tą samą drogą, którą do nas wpłynęła. Jeśli chcesz, abyśmy odpowiedzieli na Twoją reklamację w inny sposób, poinformuj nas o tym. Brak odpowiedzi z naszej strony w wyżej opisanym terminie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

OPINIE

 1. Nie publikujemy na naszej Platformie opinii dotyczących sposobu jej funkcjonowania oraz świadczonych przez nas Usług. Nie mamy wpływu na opinie, które mogą pochodzić z Google Maps lub Opineo.pl, ponieważ są one udzielane oraz weryfikowane zgodnie z zasadami ustalonymi przez dostawców wyżej wymienionych platform.

 

PŁATNOŚCI

 1. Umożliwiamy uiszczanie opłat za usługi świadczone przez Dimedic Polska Sp. z o.o. na podstawie odrębnego regulaminu. Platforma umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (możliwe do wyboru przelew online lub karta płatnicza) lub za pośrednictwem BLIKa.
 2. W celu dokonania ww. płatności, zostaniesz przekierowany z naszej Platformy na stronę systemu płatności elektronicznych Przelewy24 lub BLIKa, w zależności od dokonanego przez Ciebie wyboru.
 3. W zakresie dokonania płatności obowiązuje Regulamin i Polityka prywatności Przelewy24 oraz BLIKa.
 1. Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i zgodne są z cennikiem obowiązującym u podmiotu świadczącego te usługi.
 2. Nie pośredniczymy w płatnościach dokonywanych przez Ciebie na rzecz naszego Partnera, umożliwiając jedynie techniczne zaplecze niezbędne do dokonania płatności za pośrednictwem zewnętrznych systemów płatności elektronicznych.
 3. Na opłacenie zamówienia masz 7 dni - do czasu opłacenia zamówienia nasz system nie rezerwuje terminu wizyty oferowanej przez naszego Partnera. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zamówienia system automatycznie anuluje takie zamówienie.
 4. Płatności zostaną zwrócone w przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonuje Dimedic Polska Sp. z o.o. w terminie określonym w regulaminie świadczenia usług przez Dimedic Polska Sp. z o.o. 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Zdjęcia oraz materiały zamieszczone na naszej Platformie należą do nas lub naszych Partnerów lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Nie jesteś uprawniony do kopiowania zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na naszej Platformie, w tym ich udostępniania w Internecie bez naszej pisemnej zgody lub zgody innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Jesteś zobowiązany do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek chronionych prawami własności intelektualnej materiałów, jakie nam przysługują oraz udostępnianych na naszej Platformie treści, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. Zabronione są również wszelkie ingerencje, czy wykorzystywanie kodu źródłowego naszej Platformy.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez naszej pisemnej zgody lub zgody innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na naszej Platformie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.        Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie naszej Platformy bez zakłóceń.
 2.        Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania naszej Platformy spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkownika.
 3.        W przypadku usługi realizowanej przez naszego Partnera - Dimedic Polska Sp. z o.o., zasady realizacji przez niego świadczenia zdrowotnego, w tym jego odpowiedzialność, reguluje odrębny regulamin, z którym możesz zapoznać się przed zamówieniem takiej usługi.
 4.        W przypadku przekierowania Cię na stronę naszych pozostałych Partnerów, zasady realizacji przez nich usług, w tym ich odpowiedzialność, regulują odrębne regulaminy, z którymi możesz zapoznać się przed skorzystaniem z usług tychże Partnerów.
 5.        Możemy wprowadzać zmiany w Regulaminie wyłącznie z ważnych przyczyn i tylko w koniecznym zakresie. Do takich przyczyn zaliczać się będą:
  1.       zmiany przepisów prawa, dotyczących świadczenia usług objętych naszym Regulaminem;
  2.       wydawania decyzji, postanowień lub orzeczeń organów władzy publicznej lub sądów, mających wpływ na Regulamin;
  3.        zmiany zakresu oraz warunków oferowanych Usług, w tym technologii ich świadczenia, za pośrednictwem Regulaminu;
  4.       innych obiektywnych przyczyn od nas niezależnych, które wymuszają zmiany lub dostosowanie Regulaminu.
 6.        O wszelkich zmianach w Regulaminie poinformujemy Cię poprzez wysłanie informacji o wprowadzanych zmianach na Twój adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na naszej Platformie. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia poinformowania Użytkownika o tych zmianach, chyba że Użytkownik zaakceptuje brzmienie zmienionego Regulaminu wcześniej, w szczególności za pośrednictwem naszej Platformy. Okres ten może być krótszy w sytuacji, kiedy:
  1.       zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który wymusza zmiany, a jego wejściem w życie, jest krótszy niż 14 dni;
  2.       zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem sądu, które nakazują jej wprowadzenie w terminie krótszym niż 14 dni.
 7.        Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 8.        Informacja o innych dostępnych sposobach pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym lista Rzeczników Konsumenckich oraz procedury związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów dostępne są pod adresem: www.uokik.gov.pl/pomoc.php.
 9.        Wszelkie spory między nami, a naszymi Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny w drodze negocjacji. Jeżeli rozwiązanie sporu w ten sposób nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny, określony według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 10.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 11.    Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik nr 1 - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 12.    Postanowienia niniejszego Regulaminu zastępują postanowienia dotychczas obowiązujących regulaminów Dimedic Limited.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Dimedic Limited informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez nas środków zabezpieczających naszą infrastrukturę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

 

 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 • spam - niechciane i nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.

 

 1. Aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinieneś zaopatrzyć swoje urządzenia elektroniczne wykorzystywane w celu podłączania się do Internetu w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych Serwisu, a także ich licencji;
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usług świadczonych przez Dimedic Limited)

 

         Miejscowość, data

(Imię i nazwisko oraz adres Użytkownika)

 

      Dimedic Limited

  104 Close, Quayside,

  Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear,

  NE1 3RF, Wielka Brytania,

  adres do doręczeń:

  Dimedic Limited Spółka Sp. z o.o. Oddział w Polsce

  ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług z dnia _____________ obejmującej (rodzaj usługi) ___________________, zawartej z Dimedic Limited.

         _____________________

          podpis