Regulamin platformy Dimedic

Wersja z dnia 14.11.2023 r.

Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z usługami świadczonymi przez Dimedic za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://dimedic.eu/pl

 

 1. O nas

1. Dimedic za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://dimedic.eu/pl oferuje udzielanie odpłatnych, zindywidualizowanych lekarskich konsultacji medycznych oraz porad świadczonych przez dietetyków oraz psychologów.

2. Dimedic udziela usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sieci Internet.

 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 

 1. Regulamin – opisany w niniejszym dokumencie zbiór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania z platformy, którego postanowienia znajdują zastosowanie, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminów szczegółowych dotyczących poszczególnych Usług dostępnych w ramach platformy. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://dimedic.eu/pl/regulamin-organizacyjny.
 2. Dimedic   (My) – Dimedic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90A, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828100 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 385507551, NIP: 9472001543, kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000 zł. Dimedic prowadzi podmiot leczniczy na podstawie wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego, nr księgi rejestrowej 000000228012.
 3. Dimedic Limited - Dimedic Limited zarejestrowana w rejestrze spółek Anglii i Walii pod numerem 9290911, z siedzibą pod adresem: 104 Close, Quayside, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, NE1 3RF, Wielka Brytania, posiadająca również oddział w Polsce, tj. Dimedic Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90A, 91-341 Łódź zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000991863 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).
 4. Dane kontaktowe Dimedic - adres mailowy: medadmin@dimedic.eu, tel. 422007040 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00).
 5. Chatbot – czat udostępniony przez Dimedic, za pośrednictwem którego Pacjent może skontaktować się z Biurem Obsługi Pacjenta Dimedic od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 20:00.
 6. Platforma Dimedic - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, dostępna pod adresem dimedic.eu/pl, stworzona i udostępniona Dimedic przez Dimedic Limited, za pośrednictwem  której udostępniane są ogólne informacje dotyczące ochrony zdrowia oraz udzielane są zindywidualizowane telemedyczne świadczenia zdrowotne oraz konsultacje w zakresie zdrowia. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na platformie dimedic.eu dostępny jest pod adresem: https://dimedic.eu/pl/regulamin
 7. Pacjent (Ty) - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy. W przypadkach określonych w Regulaminie Pacjentem może być także osoba niepełnoletnia.
 8. Panel Pacjenta – konto Pacjenta na Platformie Dimedic, w którym gromadzone są dane Pacjenta, informacje o planowanych i przeprowadzonych konsultacjach lekarskich oraz poradach zdrowotnych, a także za pośrednictwem którego Pacjent może komunikować się z Dimedic lub lekarzem w związku z prowadzonymi konsultacjami. 
 9. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 10. Usługi elektroniczne - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dimedic lub inne podmioty, na podstawie umów zawartych z Dimedic.
 11. Cookies - informacje zapisywane przez serwer Dimedic.eu, na komputerze Pacjenta, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z Platformą Dimedic. Polityka plików cookie Dimedic dostępna jest pod adresem: https://dimedic.eu/pl/polityka-plikow-cookie.
 12. Polityka prywatności - dokument stworzony w celu poinformowania Pacjentów o przetwarzaniu ich danych osobowych, tj. o tym, jakie są one zbierane i jak będą wykorzystywane. Polityka prywatności Dimedic dostępna jest pod adresem: https://dimedic.eu/pl/polityka-prywatnosci .

 

 1. Dane osobowe

1. W celu zapewnienia usług medycznych na najwyższym poziomie przetwarzamy Dane Osobowe Pacjentów, w tym dane osobowe szczególnej kategorii zapisywane w ich dokumentacji medycznej.

2. Nasz sposób działania jest zgodny z przepisami zapewniającymi ochronę Danych Osobowych (art. 6 ust. 1b i art. 9 ust. 1h RODO) - przetwarzanie danych jest konieczne do celów profilaktyki zdrowotnej lub […] diagnostyki medycznej, świadczenia opieki zdrowotnej lub […] leczenia bądź zarządzania opieką zdrowotną […].

3. Pacjent ma możliwość edytowania swoich Danych Osobowych poprzez kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta po zalogowaniu do Panelu Pacjenta. Możliwość wprowadzania zmian nie dotyczy dokumentacji medycznej wytworzonej przez uprawnionego pracownika Dimedic.

4. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem i zabezpieczaniem Danych Osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.

4. Nasze zobowiązania w stosunku Pacjenta

1. Zapewniamy Ci stały dostęp do dokumentacji medycznej poprzez Panel Pacjenta.

2. Każdy z naszych lekarzy, psychologów i dietetyków zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności zawodowej (w tym tajemnicy zawodowej) oraz udzielania Ci konsultacji zgodnych z aktualną wiedzą w Twoim najlepszym interesie. Lekarz może odmówić przepisania Ci leku jeśli stwierdzi brak wskazań do jego stosowania lub uzna, że konieczne jest osobiste zbadanie pacjenta. W ramach konsultacji lekarskiej, niezależnie od wybranego przez Ciebie kanału komunikacji, lekarz samodzielnie ocenia czy konsultacja telemedyczna jest wystarczająca dla rozwiązania Twojego problemu zdrowotnego.

3. Starannie wybieramy partnerów zewnętrznych, którzy oferują usługi za pośrednictwem Platformy Dimedic. Korzystając z usług naszych partnerów, zgadzasz się przestrzegać ich regulaminów.

5. Zobowiązania Pacjenta

 

Jako Pacjent zobowiązujesz się:

 1. Przekazywać prawdziwe informacje na temat swojego stanu zdrowia, w tym poinformować lekarza o wszystkich chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach oraz alergiach lub reakcjach nadwrażliwości, które wystąpiły w przeszłości. Ma to wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność udzielanych Ci usług.
 2. Korzystać z konsultacji wyłącznie we własnym imieniu lub dla osób, których jesteś przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
 3. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia powinieneś niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

 

6. Rejestracja

1. W celu korzystania z Platformy Dimedic oraz naszych usług niezbędna jest rejestracja oraz utworzenie Panelu Pacjenta zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dimedic Limited dostępnym pod adresem https://dimedic.eu/pl/regulamin. Dla jednego Pacjenta może zostać utworzone tylko jedno konto (Panel Pacjenta).

2. Jako Pacjent jesteś zobowiązany do przestrzegania zasad poufności dotyczących nazwy użytkownika i hasła oraz odpowiedniego ich zabezpieczenia tak by osoby trzecie nie mogły uzyskać danych do logowania do Twojego Panelu Pacjenta.

3. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoją nazwę użytkownika lub hasło, powiadom nas o tym niezwłocznie, pisząc na adres medadmin@dimedic.eu.

 

7. Ograniczenia wiekowe

1. Z zastrzeżeniem pkt 2 z Platformy Dimedic mogą korzystać pacjenci, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do żądania przedstawienia dowodu na potwierdzenie Twojego wieku lub tożsamości, zanim zgodzimy się na korzystanie przez Ciebie z usług telemedycznych na Platformie Dimedic.

2. Konsultacje lekarza pediatry przeznaczone są dla Pacjentów małoletnich pomiędzy 6 a 18 rokiem życia. Do zamawiania tych konsultacji uprawnieni są wyłącznie opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni małoletnich Pacjentów. Obecność opiekuna jest niezbędna również w czasie całej konsultacji pediatrycznej.

8. Nasze usługi

1. Dimedic świadczy za pośrednictwem Platformy Dimedic następujące usługi:

 1. Konsultacje lekarskie (w tym porada receptowa) w formie telekonsultacji lub wideokonsultacji
 2. Konsultacje dietetyczne w formie telekonsultacji lub wideokonsultacji
 3. Konsultacje psychologiczne w formie telekonsultacji lub wideokonsultacji

2. Naszym celem jest odpowiadanie na wszystkie prośby o informacje i porady w ciągu 2 dni roboczych — to jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Zamówienie naszych usług

1. W celu skorzystania z naszych usług musisz posiadać Panel Pacjenta na Platformie Dimedic. Zasady tworzenia konta określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dimedic Limited dostępny pod adresem https://dimedic.eu/pl/regulamin.  Dla jednego Pacjenta może zostać utworzone tylko jedno konto (Panel Pacjenta). Aby zamówić wybraną konsultację powinieneś na stronie dimedic.eu/pl wybrać i opłacić usługę według rodzaju i dostępności określonych na stronie.

2. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz e-mail z informacjami o wybranym przez Ciebie rodzaju konsultacji, cenie oraz numerze konsultacji.

 

10. Realizacja usług

 

1. Konsultacja lekarska (porada receptowa): rozpoczyna się od wypełnienia przez Ciebie formularza konsultacji, dzięki któremu przekażesz lekarzowi wstępne informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia. Lekarz przeanalizuje przesłany przez Ciebie formularz i może poprzez Panel Pacjenta poprosić Cię o udostępnienie Twojej dokumentacji medycznej (np. w formie skanu lub zdjęcia) lub udzielenie mu dostępu do Twojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Jeśli nie odpowiesz na prośbę lekarza w ciągu 48 h konsultacja zostanie zakończona. Następnie lekarz kontaktuje się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu w celu przeprowadzenia wywiadu lekarskiego oraz potwierdzenia zasadności przepisania danego produktu leczniczego. Podsumowanie zaleceń lekarskich oraz ewentualny kod do e-recepty będą dostępne w Panelu Pacjenta oraz otrzymasz je mailem.

2. Konsultacja telefoniczna: rozpoczyna się od wypełnienia przez Ciebie formularza konsultacji, a następnie w zależności od wybranego przez Ciebie rodzaju konsultacji lekarz, dietetyk albo psycholog kontaktują się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie na podany przez Ciebie numer telefonu. W przypadku nieodebrania przez Ciebie połączenia, podejmują jeszcze 2 próby kontaktu na wskazany numer telefonu, w odstępie czasu nie krótszym niż 5 min. Jeśli pomimo trzykrotnej próby kontaktu ze strony lekarza, dietetyka albo psychologa nie odbierzesz połączenia, konsultacja nie może być wykonana z powodu braku Twojej odpowiedzi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę. Podsumowanie zaleceń po konsultacji, a w przypadku konsultacji lekarskiej także ewentualny kod do e-recepty, będą dostępne w Panelu Pacjenta oraz otrzymasz je mailem.

 

3. Konsultacja wideo: rozpoczyna się od wypełnienia przez Ciebie formularza konsultacji, a następnie w zależności od wybranego przez Ciebie rodzaju konsultacji lekarz, dietetyk albo psycholog kontaktują się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie, poprzez uprzednio udostępniony w komunikacji e-mail link kierujący bezpośrednio do dedykowanego gabinetu online, w którym odbywa się konsultacja medyczna. W przypadku, gdy nie ma Cię w dedykowanym pokoju, lekarz czeka na Twoje dołączenie przez 4 min. Jeśli w tym czasie nie dołączysz do gabinetu online konsultacja nie może być wykonana z powodu braku Twojej odpowiedzi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę. Podsumowanie zaleceń po konsultacji, a w przypadku konsultacji lekarskiej także ewentualny kod do e-recepty, będą dostępne w Panelu Pacjenta oraz otrzymasz je mailem.

 

4. W przypadku, gdy w wyniku konsultacji lekarskiej ze względu na obowiązujące przepisy prawa wystawiona została papierowa recepta transgraniczna możesz nas poprosić o jej dostarczenie przesyłką pod wskazany przez Ciebie adres, kontaktując się z nami za pośrednictwem Chatbota.

5. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po naszej stronie konsultacja nie może odbyć się w wybranym przez Ciebie terminie skontaktujemy się z Tobą aby ustalić inny termin realizacji usługi.

 

11. Płatności

1. Wszystkie ceny za usługi podane na Platformie są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich (PLN).  Ostateczna cena usługi widoczna jest po wybraniu jej rodzaju.

2. Opłacenie konsultacji może nastąpić:

 • przelewem online za pośrednictwem operatora Przelewy24,
 • kartą płatniczą za pośrednictwem operatora Przelewy24,
 • BLIKiem.

3. W przypadku problemów z finalizacją płatności możesz do niej powrócić poprzez Panel Pacjenta. Do czasu opłacenia zamówienia termin konsultacji nie jest zarezerwowany i może go wybrać inny Pacjent. Jeśli nie dokonasz opłaty w ciągu 7 dni Twoje zamówienie zostanie anulowane.

 4. W przypadku gdy konsultacja nie odbyła się z jakiegokolwiek powodu po naszej stronie lub gdy odstąpisz od umowy, zwrotu płatności dokonujemy w ten sam sposób, w jaki płatność została przez Ciebie dokonana  w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powiadom nas jeśli środki powinny zostać zwrócone inną drogą niż wybrana przez Ciebie forma zapłaty.

12. Odstąpienie od umowy

1. Dokonując zamówień naszych usług przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy pod warunkiem, że stosowne oświadczenie złożysz nie później niż:

(a) w przypadku konsultacji lekarskiej (porady receptowej) -  do momentu podjęcia przez lekarza pierwszej próby kontaktu z Pacjentem;

(b) w przypadku konsultacji telefonicznej - do momentu podjęcia przez lekarza, dietetyka lub psychologa pierwszej próby kontaktu z Pacjentem;

(c) w przypadku konsultacji wideo - do momentu połączenia się lekarza, dietetyka lub psychologa z dedykowanym gabinetem online.

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy skontaktuj się z nami mailowo pod adresem: medadmin@dimedic.eu. Oświadczenie możesz przesłać również na nasz adres, tj. Dimedic Polska Sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać następujące informacje:

 • dane podmiotu, do kogo jest kierowane, tj. Dimedic Polska Sp. z o.o.,
 • treść oświadczenia, w którym poinformujesz nas, iż odstępujesz od umowy zawartej na odległość wraz z danymi usługi, której dotyczyło zamówienie,
 • data zawarcia umowy, przez którą należy rozumieć datę, w której dokonano rezerwacji usługi dostępnej na naszej Platformie,
 • Twoje imię i nazwisko oraz adres,
 • Twój podpis (jeżeli oświadczenie składasz na piśmie).

3. Brak kontaktu z Twojej strony w przypadku konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji nie stanowi rezygnacji z usługi i nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Zapewnienie przez nas kontaktu z lekarzem, dietetykiem lub psychologiem lub podjęcie przez niego czynności w ramach zamówionej konsultacji w sposób określony Regulaminem jest jednoznaczne z wykonaniem przez nas zawartej umowy.


Załącznik nr 1 zawiera pouczenie o prawie odstąpienia od zamówionej usługi.

Załącznik nr 2 zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy.

13. Reklamacje

1. Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia reklamacji za opłaconą usługę, która nie została zrealizowana albo została zrealizowana niezgodnie z zamówieniem. Realizacja usługi niezgodnie z zamówieniem nie obejmuje przypadku gdy lekarz odmówi Ci wystawienia recepty podczas konsultacji lekarskiej (porady receptowej) ze względu na brak wskazań medycznych.Do złożenia reklamacji potrzebny Ci będzie numer zamówienia.

2. W celu zgłoszenia reklamacji napisz do nas na adres: medadmin@dimedic.eu

3. Każdą reklamację rozpatrujemy w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej usług już opłaconych skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić dalsze postępowanie lub dokonamy zwrotu płatności  w ten sam sposób, w jaki płatność została przez Ciebie dokonana w terminie 3 dni roboczych. Powiadom nas jeśli środki powinny zostać zwrócone inną drogą niż wybrana przez Ciebie forma zapłaty.

14. Inne

1. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące świadczonych przez nas usług, koniecznie zapoznaj się z pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi w zakładce https://dimedic.eu/pl/pytania-i-odpowiedzi

2. W pozostałych sytuacjach zapraszamy do bezpośredniego kontaktu poprzez e-mail: medadmin@dimedic.eu lub Chatbot.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu zastępują postanowienia dotychczas obowiązujących regulaminów.

 

Pozostajemy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 - 20:00.

 

 

 

Załącznik nr 1:

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Możesz  odstąpić od zamówionej usługi na Platformie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia i opłacenia usługi.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Dimedic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90A, 91-341 Łódź, e-mail: medadmin@dimedic.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od zamówionej usługi w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał  informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci  wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od zamówionej usługi. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz  żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

dla konsumenta

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)

Dimedic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90A, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828100 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 385507551, NIP: 9472001543, kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000 zł

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zamówienia następujących usług:

1.

2.

3.

4.

Data złożenia zamówienia/numer zamówienia: _­­­___________________________________________

Imię i nazwisko/nazwa Klienta:__________________________________________________________

Adres e-mail:________________________________________________________________________

 

Data:______________________

 

Podpis:____________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)