The drug is available at: Poland Change country
Choose a product:
Livial, tabletki, 2,5 mg, 28 szt
Number of packages:
3 - +
Type of consultation:
Application and operation

Active ingredient:

Tibolonum

Content:

1 tabl. zawiera 2,5 mg tibolonu. Preparat zawiera laktozę.

User information:

Po podaniu doustnym tibolon ulega szybkiej przemianie do 3 metabolitów odpowiedzialnych za właściwości farmakodynamiczne leku: 2 metabolity (3α-OH-tibolon i 3β-OH-tibolon) wykazują działanie estrogenne, trzeci metabolit (izomer δ4 tibolonu) posiada właściwości progestagenne i androgenne. Preparat uzupełnia niedobory estrogenów u kobiet w okresie pomenopauzalnym i łagodzi dolegliwości wynikające z menopauzy oraz zapobiega utracie tkanki kostnej po menopauzie lub usunięciu jajników. Po podaniu doustnym, tibolon wchłania się szybko i w znacznym stopniu. Wskutek szybkiej przemiany, stężenie tibolonu w osoczu jest bardzo małe. Wydala się głównie w postaci metabolitów skoniugowanych (głównie siarczany). Część metabolitów wydalana jest z moczem, ale większość usuwana jest z kałem. Parametry farmakokinetyczne tibolonu i jego metabolitów są niezależne od czynności nerek.

Indications:

Leczenie objawów niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie, u których menopauza wystąpiła przed ponad rokiem. Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie, u których występuje wysokie ryzyko złamań w przyszłości, a inne leki stosowane w zapobieganiu osteoporozie nie są tolerowane, bądź są przeciwwskazane. Decyzja o przepisaniu tibolonu powinna zostać podjęta indywidualnie dla każdej kobiety biorąc pod uwagę ogólne ryzyko i, szczególnie u pacjentek powyżej 60. rż., należy rozważyć ryzyko wystąpienia udaru.

Contraindications:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią. Występowanie obecnie lub w przeszłości raka piersi, bądź jego podejrzenie. Występowanie obecnie nowotworów złośliwych estrogenozależnych lub ich podejrzenie (np. rak endometrium). Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii. Nieleczona hiperplazja endometrium. Wcześniejsza idiopatyczna, bądź obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna). Obecnie lub w niedalekiej przeszłości zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, udar lub przemijający napad niedokrwienny). Ostre choroby wątroby lub choroba wątroby w przeszłości, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy. Porfiria.

Safety precautions:

W leczeniu objawów menopauzy, tibolon powinien być stosowany wyłącznie w przypadku, kiedy wpływają one ujemnie na jakość życia. Przynajmniej raz w roku należy dokonać oceny ryzyka i korzyści jego stosowania. Leczenie można kontynuować tylko tak długo, jak długo korzyści przeważają nad ryzykiem. Ryzyko wystąpienia udaru, raka piersi i raka błony śluzowej macicy u kobiet z zachowaną macicą powinno być dokładnie oszacowane indywidualnie dla każdej pacjentki. Przed rozpoczęciem lub przywróceniem HTZ, powinien zostać zebrany dokładny wywiad, w tym rodzinny. Badanie fizykalne (uwzględniające miednicę i piersi) powinno opierać się na wskazówkach z wywiadu, jak również przeciwwskazaniach i środkach ostrożności. Podczas leczenia zalecane są wizyty kontrolne o częstości i charakterze właściwym dla każdej pacjentki. Badania, uwzględniające mammografię, powinno wykonywać się zgodnie z obecnie obowiązującymi praktykami skriningu, dostosowanymi do wymogów klinicznych poszczególnych pacjentek. W przypadku obecności następujących stanów, ich wystąpienia w przeszłości i (lub) nasilenia podczas ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka powinna zostać poddana ścisłemu nadzorowi (stany te mogą nawrócić lub ulec nasileniu podczas leczenia preparatem): mięśniak gładkokomórkowy (mięśniaki gładkokomórkowe macicy) lub endometrioza; zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w przeszłości lub czynniki ryzyka ich wystąpienia; czynniki ryzyka wystąpienia nowotworów estrogenozałeżnych, np. rak piersi u krewnych pierwszego stopnia; nadciśnienie tętnicze; choroby wątroby (np. gruczolak wątroby); cukrzyca z lub bez zmian naczyniowych; kamica żółciowa; migrena lub ból głowy (ciężki); toczeń rumieniowaty układowy; hiperplazja endometrium w wywiadzie; padaczka; astma; otoskleroza. Leczenie powinno zostać przerwane w przypadku wystąpienia: żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby, znaczącego wzrostu ciśnienia krwi, wystąpienia de novo bólu głowy o charakterze migrenowym. U kobiet stosujących lek istnieje zwiększone ryzyko raka endometrium; ryzyko to wzrasta z czasem stosowania. Należy poinformować pacjentkę o konieczności zgłoszenia każdego krwawienia lub plamienia, jeżeli utrzymuje się ono po 6 mies. leczenia, wystąpi po tym czasie lub utrzymuje się po zaprzestaniu leczenia. Pacjentka powinna zostać poddana badaniu ginekologicznemu, z biopsją endometrium włącznie, celem wykluczenia złośliwego procesu rozrostowego endometrium. U kobiet przyjmujących tibolon istnieje zwiększone ryzyko raka piersi; staje się ono widoczne po kilku latach stosowania i zwiększa się z czasem stosowania HTZ; wraca ono do poziomu podstawowego w przeciągu kilku (zwykle pięciu) lat po zaprzestaniu leczenia. Estrogenowa lub estrogenowo-progestagenowa HTZ związana jest ze 2-3-krotnie zwiększonym względnym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, np. zakrzepicy żyl głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie powyższych epizodów jest bardziej prawdopodobne w 1. roku stosowania HTZ niż w okresie późniejszym. Nie wiadomo, czy tibolon niesie ze sobą taki sam poziom ryzyka. Ogólnie uznane czynniki ryzyka ŻChZZ obejmują: wywiad (także rodzinny), otyłość (WMC>30 kg/m2) i toczeń rumieniowaty układowy (SLE). Nie ma jednoznacznego stanowiska odnośnie możliwej roli żylaków w ŻChZZ. Pacjentki z ŻChZZ lub trombofilią w wywiadzie mają zwiększone ryzyko ŻChZZ. Wywiad lekarski lub znaczący wywiad rodzinny odnośnie epizodów zakrzepowo-zatorowych lub nawracające poronienia samoistne, powinny zostać poddane diagnostyce w celu wykluczenia predyspozycji do trombofilii. Do czasu przeprowadzenia dogłębnej oceny czynników trombofilii lub włączenia leczenia przeciwzakrzepowego, stosowanie HTZ u takich pacjentek powinno być postrzegane jako przeciwwskazane. Kobiety, które stosują już leczenie lekiem przeciwzakrzepowym wymagają dokładnego rozważenia bilansu korzyści i ryzyka stosowania HTZ. Ryzyko ŻChZZ może być okresowo zwiększone przez przedłużone unieruchomienie, poważny uraz lub zabieg operacyjny. W przypadkach, w których planowane zabiegi chirurgiczne zwykle narażają na następcze przedłużone unieruchomienie, zwłaszcza w przypadku chirurgii jamy brzusznej i chirurgii kończyn dolnych, należy wziąć pod rozwagę czasowe przerwanie HTZ 4-6 tyg. wcześniej. Leczenie nie powinno być wznawiane do czasu, kiedy pacjentka nie podejmie pełnej sprawności ruchowej. W przypadku wystąpienia ŻChZZ w trakcie terapii preparat należy odstawić. Pacjentki powinny zostać poinformowane, aby niezwłocznie skontaktowały się ze swoim lekarzem w przypadku wystąpienia potencjalnych objawów choroby zakrzepowo-zatorowej (np. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w klatce piersiowej, duszność). Badania kliniczne wykazały możliwe zwiększenie ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe w 1. roku stosowania terapii estrogenowo-progestagenowej i ogólny brak korzyści; nie jest pewne, czy te wyniki odnoszą się również do innych preparatów stosowanych w HTZ. Tibolon zwiększa ryzyko wystąpienia udaru od 1. roku przyjmowania (ryzyko jest większe u pacjentek w starszym wieku). Długotrwałe (przynajmniej 5-10 lat) stosowanie wyłącznie preparatów estrogenowych w HTZ u kobiet poddanych histerektomii, w niektórych badaniach epidemiologicznych wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka jajnika. Nie jest pewne, czy długotrwałe stosowanie złożonej HTZ wpływa na ryzyko w innym stopniu niż preparaty zawierające wyłącznie estrogen. Leczenie preparatem powoduje wyraźnie zależne od dawki zmniejszenie frakcji HDL-cholesterolu. Całkowite stężenia trójglicerydów i lipoprotein są również zmniejszone. Zmniejszenie stężenia całkowitego cholesterolu i frakcji VLDL-cholesterolu nie zależą od dawki. Stężenie frakcji LDL-cholesterolu pozostają niezmienione. Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest jeszcze znane. Estrogeny mogą powodować retencję płynów - pacjentki z niewydolnością serca lub nerek powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą. Kobiety z istniejącą wcześniej hipertrójglicerydemią powinny być dokładnie monitorowane podczas suplementacji estrogenowej lub HTZ, (ryzyko znacznego zwiększenia stężenia trójglicerydów w osoczu, prowadzącego do zapalenia trzustki). Leczenie preparatem powoduje bardzo nieznaczne zmniejszenie stężenia globuliny wiążącej tyroksynę (TBG) i stężenia całkowitego T4. Stężenia całkowitego T3 pozostają niezmienione. Preparat zmniejsza stężenie globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), podczas gdy stężenie globuliny wiążącej kortykoidy i stężenie kortyzolu w krążeniu nie zmieniają się. Nie ma jednoznacznych dowodów na poprawę funkcji poznawczych. Istnieją pewne dowody na zwiększenie ryzyka możliwej demencji u kobiet, które rozpoczynają stosowanie w sposób ciągły złożony skoniugowanych estrogenów i MPA po 65. rż. Nie jest wiadome, czy wyniki te dotyczą młodszych kobiet w wieku pomenopauzalnym lub innych preparatów stosowanych w HTZ. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Pregnancy and lactation:

Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Side effects:

Często: ból podbrzusza, nietypowe nadmierne owłosienie, upławy, zgrubienie warstw endometrium, krwotok pomenopauzalny, tkliwość piersi, świąd narządów płciowych, kandydoza narządów płciowych, krwotok z pochwy, ból w obrębie miednicy, dysplazja szyjki macicy, wydzielina z narządu rodnego, zapalenie sromu i pochwy, zwiększenie masy ciała, nieprawidłowy wymaz szyjki macicy. Niezbyt często: trądzik, dyskomfort piersi, zakażenia grzybicze, grzybica pochwy, ból brodawek sutkowych. Po wprowadzeniu preparatu do obrotu obserwowano: zawroty głowy, wysypka, świąd, dermatoza łojotokowa, ból głowy, migrena, zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, depresja, obrzęki, wpływ na układ mięśniowo-szkieletowy (np. bóle stawów i mięśni) oraz zaburzenia czynności wątroby. U kobiet stosujących lek istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi, raka endometrium oraz udaru. Inne działania niepożądane, o których donoszono w związku z terapią estrogenowo-progestagenową: łagodne i złośliwe nowotwory estrogenozależne (np. rak endometrium); żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (tj. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych i miednicy oraz zatorowość płucna); zawał mięśnia sercowego; choroby pęcherzyka żółciowego; choroby skóry i tkanki podskórnej (ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa); prawdopodobna demencja.

Interaction with other drugs:

Preparat może zwiększać fibrynolizę - może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Działanie to zostało wykazane w przypadku warfaryny. Należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania preparatu i leków przeciwzakrzepowych zwłaszcza w przypadku rozpoczynania i zakończenia równoczesnego leczenia. Jednoczesne leczenie tibolonem wpływa w umiarkowanym stopniu na farmakokinetykę substratu CYP3A4 - midazolamu. Można oczekiwać interakcji z innymi substratami CYP3A4, jakkolwiek znaczenie kliniczne zależy od właściwości farmakologicznych i farmakokinetycznych włączonego substratu.

Dosage:

Doustnie: 1 tabl. na dobę. U pacjentek w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna. Dla rozpoczęcia i kontynuacji leczenia objawów pomenopauzalnych powinna być zastosowana najmniejsza skuteczna dawka przez jak najkrótszy okres czasu. Podczas leczenia preparatem nie należy podawać osobno progestagenu. U kobiet w okresie fizjologicznej menopauzy należy rozpocząć leczenie preparatem po upływie przynajmniej 12 mies. od ostatniego krwawienia miesiączkowego. W przypadku menopauzy wywołanej chirurgicznie, leczenie może być rozpoczęte natychmiast. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zdiagnozować każde nieregularne jak i nieplanowe krwawienie z pochwy zarówno u stosujących i nie stosujących HTZ w celu wykluczenia zmian nowotworowych. Przy przejściu z sekwencyjnej HTZ na leczenie preparatem należy rozpocząć w dniu następnym po zakończeniu przyjmowania poprzedniego preparatu. W przypadku przejścia z ciągłej złożonej HTZ, leczenie można rozpocząć w dowolnej chwili. W przypadku pominięcia dawki leku należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę chyba, że opóźnienie przekracza 12 h - w takim przypadku zapomnianą tabletkę należy pominąć, a następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Pominięcie tabletki może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia i plamienia. Sposób podania. Tabl. należy połykać popijając niewielką ilością wody lub innego płynu, codziennie najlepiej o tej samej porze.

Download leaflet

Before use, read the patient information leaflet which contains instructions, contraindications, information on adverse drug reactions and dosage as well as directions for use of the medicinal product, or consult a doctor or a pharmacist, as every drug may be hazardous to your health and life if used improperly.